Τρίτη, 28 Δεκεμβρίου 2010

Πρόταση ανάπτυξης δημοτικής ευρυζωνικής υποδομής Μυκόνου.

Πρόταση Ανάπτυξης ∆ηµοτικής Ευρυζωνικής Υποδοµής Μυκόνου.


1. Γενικά στοιχεία:

Οι ευρυζωνικές συνδέσεις παρέχουν νέες επιλογές σε όρους ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η γρήγορη πρόσβαση στο Διαδίκτυο, η εκπαίδευση από απόσταση, η ηλεκτρονική δημόσια διοίκηση, η παροχή υπηρεσιών υγείας, η διασκέδαση, η τηλεδιάσκεψη, το ηλεκτρονικό εμπόριο και άλλα, λειτουργούν πιο αποδοτικά και είναι ενδεχομένως εφικτά μόνο μέσω των υψηλών ταχυτήτων που προσφέρονται από την ευρυζωνική πρόσβαση.

2. Στόχοι: Οι βασικοί στόχοι δημιουργίας ενός τοπικού δημοτικού ευρυζωνικού δικτύου συνοψίζονται στα παρακάτω:

Δημιουργία ανταγωνιστικού ευρυζωνικού δικτύου στην περιοχή ευθύνης του δήμου.

Διασύνδεση μεγάλου μέρους των φορέων δημόσιας διοίκησης, υγείας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Αύξηση του ανταγωνισμού στην παροχή τηλεπικοινωνιακών υποδομών και υπηρεσιών

με στόχο τη μείωση του κόστους.

Τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στις περιοχές κάλυψης του δικτύου.

Δυνατότητα παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών σε πολίτες με αντικειμενική αδυναμία

πρόσβασης σε ευρυζωνικές υπηρεσίες.

Κάλυψη των μακροπρόθεσμων τηλεπικοινωνιακών αναγκών του δήμου.

Προώθηση της ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών.

Έμμεση ενίσχυση της βιομηχανίας παραγωγής περιεχομένου, αφού η διάδοση της ευρυζωνικότητας αποτελεί ικανή συνθήκη για τη διάδοση νέων, προηγμένων ευρυζωνικών υπηρεσιών. Έτσι θα δημιουργηθούν νέες μορφές απασχόλησης για τα Μυκονιατόπουλα, σε υπηρεσίες που δεν έχουν άμεση σχέση με την τουριστική βιομηχανία.

Ειδικότερα, η υλοποίηση μιας ευρυζωνικής υποδομής στον δήμο αποσκοπεί:

Στη διερεύνηση του βαθμού και επιπέδου χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και στην αξιοποίησή τους από τους ίδιους τους πολίτες στους οποίους παρέχονται, στην αξιολόγηση της αναμενόμενης αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των εμπλεκόμενων πολιτών και σε σχέση με το κόστος υλοποίησης και λειτουργίας υποδομών/ υπηρεσιών.

Στη διερεύνηση της απήχησης που θα έχει στο μέσο πολίτη, η παροχή των προηγμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και το επίπεδο της εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους πολίτες προκειμένου να ενταχθούν και στη δική του καθημερινότητα οι αντίστοιχες υπηρεσίες, κλπ.

Με απλά λόγια θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ο βασικός στόχος της παρούσας ως, η υλοποίηση μιας«Έξυπνης Πόλης» στο Δήμο, με την ανάπτυξη των αναγκαίων τηλεπικοινωνιακών υποδομών και υπηρεσιών.

Η παροχή προηγμένων υπηρεσιών σε πολίτες, οι οποίες άπτονται της καθημερινότητάς τους ή αφορούν την εκτέλεση του επαγγελματικού έργου τους, συμβάλλουν στην αναβάθμιση του επιπέδου των πολιτών που διαμένουν ή δραστηριοποιούνται στον δήμο και τους εξοικειώνουν με νέες τεχνολογίες και υπηρεσίες.

Επομένως, η κάλυψη αναγκών που αφορούν την καθημερινότητα, οικιακές ή επαγγελματικές δραστηριότητες, ψυχαγωγία, αλλά ακόμα και το αίσθημα ασφάλειας στο χώρο διαβίωσης ή και υγείας, αποτελεί ζητούμενο από τις υποδομές και τις υπηρεσίες που προτείνεται να αναπτυχθούν.Αναµενόµενα Οφέλη και Ωφελούµενοι

Παρέχοντας ορισμένες βασικές υποδομές και υπηρεσίες για την δημιουργία μίας «έξυπνης πόλης», το προτεινόμενο έργο εμπεριέχει σημαντικά οφέλη για τους πολίτες του Δήμου, καθώς και τις επιχειρήσεις, που αναμένεται να συμβάλουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών, την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, την εξοικείωση των πολιτών και των οικονομικών παραγόντων με τις ευρυζωνικές υπηρεσίες και την συνακόλουθη ανάπτυξη της ζήτησης για αυτές.

Ιδιαίτερα ωφελούμενοι από την υλοποίηση του έργου είναι οι εξής κατηγορίες πολιτών:

Άτομα που ανήκουν σε μη ευνοημένες τάξεις του πληθυσμού και οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα πρόσβασης σε ευρυζωνικές υπηρεσίες της όποιας μορφής.

Οι μαθητές, καθώς και ο ενήλικος πληθυσμός που συμμετέχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα παραδοσιακής ή δια βίου εκπαίδευσης, που θα έχουν τη δυνατότητα να εμπλουτίσουν το εκπαιδευτικό υλικό που συνοδεύει το πρόγραμμα σπουδών τους με πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό διαθέσιμο στον παγκόσμιο δικτυακό ιστό και προσβάσιμο μέσω της τηλεπικοινωνιακής υποδομής του δήμου.

Οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με ειδικές ανάγκες(ΑΜΕΑ), που θα έχουν τη δυνατότητα λήψης πρόσθετων υπηρεσιών και φροντίδας μέσω εναλλακτικών καναλιών επικοινωνίας και υποστήριξης. Σημειώνεται ότι οι πιθανές μελλοντικά παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω της τηλεπικοινωνιακής υποδομής δεν αποσκοπούν να υποκαταστήσουν τα παραδοσιακά προγράμματα υποστήριξης που εφαρμόζονται, αλλά να παρέχουν πρόσθετες δυνατότητες και ευκαιρίες, που απορρέουν από την αμεσότητα και την μεγαλύτερη ευελιξία της επικοινωνίας.

Οι πολίτες του Δήμου, γενικότερα, που θα έχουν τη δυνατότητα καλύτερης και αμεσότερης επικοινωνίας με τις δημοτικές αρχές, με σκοπό είτε τη μεγαλύτερη συμμετοχή στα δημοτικά ζητήματα και τη συζήτηση των προβλημάτων του Δήμου, είτε την αναφορά και γνωστοποίηση προβλημάτων που τους αφορούν. Οι πολίτες, με άλλα λόγια, θα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν σε ένα περιβάλλον περισσότερο άμεσης δημοκρατίας και συμμετοχής.

Επίσης, θα έχουν τη δυνατότητα καλύτερης πληροφόρησης και συμμετοχής με τη χρήση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι ευζωνικές υποδομές σε διάφορους τομείς της κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής.

Οι τουρίστες που επισκέπτονται το Δήμο, που θα έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν υψηλής ποιότητας ευέλικτες και διαδραστικές υπηρεσίες ξενάγησης και υποστήριξης στην διαμόρφωση τουριστικών επιλογών σε θέματα ψυχαγωγίας, εστίασης, διαδρομών, αξιοθέατων, καταλυμάτων, κλπ.

Τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα έχουν τη δυνατότητα να εμπλουτίσουν το εκπαιδευτικό περιεχόμενο και την εκπαιδευτική διαδικασία με δραστηριότητες βιντεοπροβολών. Με τον τρόπο αυτό θα ενσωματώσουν στην εκπαιδευτική διαδικασία σύγχρονες μορφές διδασκαλίας, που συμβάλλουν στην επίτευξη των μαθησιακών στόχων.

Οι φορείς και οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στον τομέα του τουρισμού (για παράδειγμα, μουσεία, ξενοδοχεία, τουριστικά γραφεία), καθώς και εκείνοι που αντλούν συμφέροντα από αυτόν (για παράδειγμα, επιχειρήσεις διασκέδασης και εστίασης), θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνουν καλύτερα τους πελάτες τους, (τουρίστες) και να προωθούν Το προϊόν τους μέσα από τις υποδομές των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Οι επιχειρήσεις της περιοχής, που θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις ευρυζωνικές υποδομές που θα δημιουργηθούν ώστε να προσφέρουν καινοτόμες υπηρεσίες και περιεχόμενο στους πελάτες τους και να προσελκύσουν ικανό και υψηλής ποιότητας στελεχιακό δυναμικό.

Ο ίδιος ο Δήμος, που θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει γρήγορα και αποδοτικά το οργανόγραμμα του, τις υπηρεσίες του παλιές και νέες.

Οποιοσδήποτε ασχοληθεί με την μέτρηση ικανοποίησης του πελάτη αλλά και με την βάση πληροφοριών της επαναλαμβανόμενης πελατείας θα έχει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στα χέρια του.Η Αγορά

Σε λιγότερο ευνοημένες περιοχές εκτός των κύριων αστικών κέντρων (Αθήνα–Θεσσαλονίκη), η γεωγραφική απομόνωση και η χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού καθιστούν μη συμφέρουσα την καθαρά εμπορική επένδυση ανάπτυξης νέων ή αναβάθμισης υπαρχουσών ευρυζωνικών δικτύων από τους εμπορικούς παροχούς τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Αλλά και στις ημιαστικές και αστικές περιοχές της περιφέρειας της χώρας, το εισοδηματικό επίπεδο των υποψήφιων χρηστών σε συνάρτηση με το υψηλό κόστος χρήσης των ευρυζωνικών υπηρεσιών καθιστούν εισέτι μη βιώσιμη την ανάπτυξη τέτοιων υποδομών παρότι εκτιμάται ότι η εμπορική βιωσιμότητα θα καταστεί εφικτή μελλοντικά όταν το κόστος από την μαζική διάδοση μειωθεί αρκετά.

Ωστόσο μια τέτοια καθυστέρηση σε ένα τόσο κρίσιμο για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη τομέα θα οδηγήσει σε περαιτέρω απόκλιση από τις λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες. Είναι προφανές ότι οι δημότες Μυκόνου βιώνουν αυτή την στιγμή τις επιπτώσεις του ψηφιακού χάσματος στην χώρα μας.

Ένα μεγάλο μειονέκτημα που υπάρχει στην Μυκονιάτικη τουριστική αγορά είναι η έλλειψη πληροφόρησης και ο δύσκολος τρόπος κυκλοφορίας των πληροφοριών. Φυλλάδια, άγνοια, λάθος πληροφόρηση είναι τα χαρακτηριστικά της κακής πληροφόρησης, όταν σχεδόν όλοι οι επισκέπτες της Μυκόνου διαθέτουν κινητά τηλέφωνα με δυνατότητα Navigator GPS.Εσωτερικό εμπορικό δίκτυο.

Επιχειρήσεις και δημοτικά καταστήματα μπορούν να έχουν άμεση επικοινωνία χωρίς περαιτέρω εγκαταστάσεις και με πολύ χαμηλό κόστος.

Η δυνατότητα παροχής ευρυζωνικών συνδέσεων διευκολύνει την πρόσβαση και προωθεί

την ανάπτυξη εφαρμογών όπως e‐government, e‐health e‐education κλπ.

Gaming zones.

Δυνατότητα δημιουργίας ζωνών για την υλοποίηση κοινωνιών, ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Νέοι κάθε ηλικίας που συνωστίζονται σε χώρους παροχής internet και παιχνιδιών θα έχουν την δυνατότητα συμμετοχής σε δικτυακά παιχνίδια, από τον χώρο τους.

Video on demand. Καθώς το διαθέσιμο εύρος ζώνης είναι αρκετά υψηλό παρέχεται η

δυνατότητα δημιουργίας video «καναλιών» πάνω από το δίκτυο στα οποία μπορεί να έχουν

πρόσβαση όλοι οι συνδρομητές του δικτύου.

Δικτυακή τηλεφωνία Υποστηρίζονται οι ευρέως διαδεδομένες συσκευές δικτυακής

τηλεφωνίας δίνοντας την δυνατότητα παροχής υπηρεσιών τηλεφωνίας σε πολύ χαμηλό

κόστος.

Με λίγα λόγια, ο Δήμος θα διαθέτει την ευρυζωνική δικτυακή υποδομή για την υποστήριξη και ενδεχομένως εκμετάλλευση των όποιων υπαρχόντων και μελλοντικών δικτυακών υπηρεσιών/ τεχνολογιών που ήδη υπάρχουν σε άλλα μέρη του κόσμου.Αυτό που χρειάζεται να γίνει από την νέα Δημαρχιακή Αρχή είναι:

Μία αξιόπιστη μελέτη των ιδιαιτεροτήτων του νησιού μας.

Πρόταση από τυχόν ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, κατά προτίμηση Μυκονιάτικες, που να καλύπτει τις ανάγκες του νησιού μας, αξιόπιστα και οικονομικά.

Καθορισμός τιμολογιακής πολιτικής με ανταποδοτικά οφέλη για τις επιχειρήσεις που συνεργάζονται για την καλύτερη παροχή σήματος.

Ανάπτυξη νέας ιστοσελίδας για τον Δήμο, λειτουργικής, εύχρηστης με αμεσότητα και μεγάλη παροχή πληροφοριών. Ειδική μέριμνα πρέπει να δοθεί στον όγκο των πληροφοριών ώστε να κυκλοφορούν μόνο οι χρήσιμες, χωρίς πολλά γραφικά, για να είναι ευκολότερη η λήψη τους από συσκευές κινητής τηλεφωνίας.Μερικές ακόμη εφαρμογές που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν μέσω ενός τέτοιου δικτύου είναι οι παρακάτω:

Πίνακες αφίξεων - αναχωρήσεων στα λιμάνια, σε πρότυπα αυτών στο αεροδρόμιο.

Δρομολόγια λεωφορείων.

Τοποθέτηση τηλεφώνων ανάγκης σε διάφορα σημεία με προκαθορισμένους αριθμούς ανάγκης.

Πλήρες καταγραφή απόψεων των επισκεπτών, πιθανή κωδικοποίηση και καταγραφή τους.

Brainstorming για την βελτίωση του προϊόντος μέσω του ερωτηματολογίουΚαι τόσα πολλά.Εκτιμώ ότι μια τέτοια εφαρμογή θα μπορούσε να είναι αυτοχρηματοδοτούμενη χωρίς να χρειάζεται να επενδυθούν κρατικά κεφάλαια, αλλά μόνο με τα έσοδα από διαφήμιση.

Σε τέτοια περίπτωση πρέπει επίσης να συνδεθεί η δραστηριότητα αυτή με την έκδοση του επίσημου οδηγού της Μυκόνου σε έντυπη μορφή.Δεν γνωρίζω το θέμα καλά όπως άλλοι συμπολίτες μας. Ξέρω ότι στο νησί μας υπάρχουν άτομα που μπορεί να έχουν πολύ καλύτερες ιδέες, προτάσεις και γνώσεις για να γίνει πραγματικότητα αυτή η εφαρμογή.

Τους καλώ όλους να καταθέσουν απόψεις για το καλό του τόπου μας.Ευχαριστώ για την προσοχή σας,

Λευτέρης Σικινιώτης

Τι σκέπτονται για εμάς;

Η γνώμη των επισκεπτών για το νησί μας είναι το σημαντικότερο κεφάλαιο μας στην τουριστική βιομηχανία.
Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τι γνώμη έχει σχηματίσει ο επισκέπτης του νησιού, πόσο ικανοποιημένος φεύγει, τι του άρεσε περισσότερο ή λιγότερο, πώς μας αξιολογεί σε σχέση με την αξία που πλήρωσε, όπως επίσης και κάποια στοιχεία σχετικά με την καταγωγή τους, την ηλικία τους, την οικογενειακή κατάσταση κ.α.

Οι πληροφορίες αυτές είναι ένα πολύτιμο εργαλείο που θα βοηθήσει στην διόρθωση ή στην διατήρηση των διαφόρων υποδομών του νησιού.
Επίσης εύκολα μπορούν να εντοπιστούν οι άριστοι και οι χείριστοι επαγγελματίες του νησιού, όπως επίσης και τα προβλήμτα που βλέπει ο επισκέπτης και πιθανόν εμείς να αγνοούμε.
¨Ενα άλλο μεγάλο προτέρημα του ερωτηματολογίου είναι η δυνατότητα επικοινωνίας με τον επισκέπτη, ειδικά τον στεναχωρημένο, ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την αρνητική εντύπωση που αποκόμησε απο το νησί μας.
Επίσης ο κάθε επισκέπτης συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο και έχει την εντύπωση ότι συμμετέχει και αυτός στην βελτίωση του προϊόντος, μιας και έχει ρωτηθεί και έχει αναφέρει την γνώμη του.
Αυτή η λογική λειτουργεί αποτελεσματικότατα. Εφαρμόζεται απο πολλές επιχειρήσεις αλλα και απο οργανωμένους προορισμούς. Ψυχολογικά έχει αναφερθεί ότι ο στεναχωρημένος πελάτης δεν παίρνει μαζί του το πιθανό πρόβλημα, αν είχε την δυνατότητα να το αναφέρει.

Μερικές απο τις ενότητες που θα μπορούσε να έχει ένα ερωτηματολόγιο:
1. Στοιχεία πελάτη. Όνομα, διεύθυνση, email,
2. Στοιχεία άφιξης. Πώς έμαθε για το νησί μας, πόσες φορές έχει έλθει,
3. Διαμονή. Πού έμεινε, αν ήταν ευχαριστημένος.
4. Καθαριότητα. Ξενοδοχείο, Πόλη, δρόμοι, παραλίες,
5. Ανακύκλωση. Επάρκεια, αμεσότητα.
Πολιτισμός. Δήλος, Μουσεία, αξιοθέατα.
Εστιατόρια. Ποιότητα, τιμές, εξυπηρέτηση.
Διασκέδαση. Ποιότητα, τιμές, εξυπηρέτηση.
Συγκοινωνίες. Αεροπορική, ακτοπλοϊκή, λεοφορεία, ταξί, rent a car.Σχόλια, προτάσεις.
Τελική ερώτηση πρέπει να είναι σχετική με το value for money.

Για τους επισκέπτες με σκάφη, πρέπει να γίνει ειδική προσέγγιση.

Ποιές άλλες προτάσεις υπάρχουν;
Πώς πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει καλύτερο;
Τι σας άρεσε περισσότερο στην Μύκονο;
Τι σας άρεσε λιγότερο στην Μύκονο;

Όταν ολοκληρωθεί η πρόταση, έχουμε στόχο να το παρουσιάσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και να ξεκινήσει η εφαρμογή του.

Ο τρόπος διανομής του προτείνουμε να είναι μέσω των ξενοδοχείων και στους σταθμούς άφιξης.
Ο τρόπος συλλογής των συμπληρωμένων προτείνουμε να είναι σε κουτιά στο λιμάνι και στο αεροδρόμιο.
Επίσης θα μπορούσε να συμπληρώνεται μέσω διαδικτύου.
Τα κλειδιά για τα κουτιά αυτά, καθώς και την αρίθμηση και επεξεργασία των πληροφοριών, πρέπει να την εμπιστευτούμε σε ένα άτομο αξιόπιστο, χωρίς πιθανά συμφέροντα απο τα ερωτηματολόγια. Σαν τέτοιο άτομο προτείνω τον κ. Κουσαθανά Παναγιώτη, ευχόμενος να δεχθεί να συμβάλει στην κίνηση αυτή.

Για να έχει καλύτερο αποτέλεσμα πρέπει να θεσπιστούν βραβεία γαι τους συμμετέχοντες με κλήρωση στο τέλος του έτους.

Δευτέρα, 27 Δεκεμβρίου 2010

Η μαγεία της Ελληνικής γλώσσας!

Η  παλαιότερη γλώσσα στον κόσμο είναι η Ελληνική με 5.000.000 λέξεις!
Η Αγγλική γλώσσα έχει 490.000 λέξεις από τις οποίες 41.615 λέξεις είναι από την Ελληνική γλώσσα (βιβλίο Γκίνες) Η Ελληνική με την μαθηματική δομή της είναι η γλώσσα της πληροφορικής και της νέας γενιάς των εξελιγμένων υπολογιστών, διότι μόνο σ´ αυτήν δεν υπάρχουν όρια (Μπιλ Γκέιτς ).


Η Ελληνική και η Κινέζικη είναι οι μόνες γλώσσες με συνεχή ζώσα παρουσία από τους ίδιους λαούς και στον ίδιο χώρο εδώ και 4.000 έτη. Όλες οι γλώσσες θεωρούνται κρυφοελληνικές, με πλούσια δάνεια από την μητέρα των γλωσσών, την Ελληνική (Francisco Adrados, γλωσσολόγος).

Το πρώτο μεγάλο πλήγμα που δέχθηκε η Ελληνική γλώσσα ήταν η μεταρρύθμιση του 1976 με την κατάργηση των αρχαίων Ελληνικών και η δια νόμου καθιέρωση της Δημοτικής και του μονοτονικού, που σήμερα κατάντησε ατονικό. Έτερο μεγάλο πλήγμα είναι ότι η ...οικογένεια, ο δάσκαλος και ο ιερέας αντικαταστάθηκαν απ´ την τηλεόραση, που ασκεί ολέθρια επίδραση όχι μόνο στην γλώσσα, αλλά και στον χαρακτήρα και στο ήθος. (Αντώνης Κουνάδης, ακαδημαϊκός)


Το CNN σε συνεργασία με την εταιρεία υπολογιστών apple ετοίμασαν ένα εύκολο πρόγραμμα εκμάθησης ελληνικών προς τους αγγλόφωνους και ισπανόφωνους των ΗΠΑ.

Το σκεπτικό αυτής της πρωτοβουλίας ήταν ότι η ελληνική εντείνει το ορθολογικό πνεύμα, οξύνει το επιχειρηματικό πνεύμα και προτρέπει τους πολίτες προς την δημιουργικότητα.


Μετρώντας τις διαφορετικές λέξεις που έχει η κάθε γλώσσα βλέπουμε ότι όλες έχουν από αρκετές χιλιάδες, άρα είναι αδύνατο να υπάρξει γραφή που να έχει τόσα γράμματα όσες και οι λέξεις μιας γλώσσας, γιατί κανένας δε θα θυμόταν τόσα πολλά σύμβολα.


Το ίδιο ισχύει και με τις διαφορετικές συλλαβές των λέξεων (π.χ. τις: α, αβ, βα, βρα, βε, βου. ) που έχει η κάθε γλώσσα.

Μετρώντας επίσης τους διαφορετικούς φθόγγους των λέξεων (τους: α, β, γ.) που έχει η κάθε γλώσσα βλέπουμε ότι αυτοί είναι σχετικά λίγοι, είναι μόλις 20, δηλαδή οι εξής: α, ε, ο, ου, ι, κ, γ, χ, τ, δ, θ, π, β, φ, μ, ν, λ, ρ, σ, ζ , όμως, αν καταγράφουμε τις λέξεις μόνο ως έχουν φθογγικά, δε διακρίνονται οι ομόηχες, π.χ.: «τίχι» = τείχη, τοίχοι, τύχη, τύχει, «καλί» = καλοί & καλή & καλεί.
Επομένως, δεν είναι δυνατό να υπάρξει γραφή που να έχει τόσα γράμματα όσοι και οι διαφορετικοί φθόγγοι των λέξεων.


Προ αυτού του προβλήματος οι άνθρωποι κατάφυγαν σε διάφορα τεχνάσματα, για να επιτύχουν την καταγραφή του προφορικού λόγου, κυριότερα των οποίων είναι το αιγυπτιακό (απ´ όπου κατάγονται οι σημιτικές και πολλές άλλες γραφές) και το ελληνικό (απ´ όπου κατάγονται οι ευρωπαϊκές γραφές).Το τέχνασμα που επινόησαν οι αρχαίοι Έλληνες προκειμένου να καταφέρουν να καταγράφουν φωνητικά τις λέξεις, ήταν η χρησιμοποίηση από τη μια τόσων γραμμάτων όσοι και οι φθόγγοι των λέξεων, φωνηέντων και συμφώνων, δηλαδή των γραμμάτων: Α(α), Β(β), Γ(γ). και από την άλλη κάποιων ομόφωνων γραμμάτων, δηλαδή των: Ω(ω),  Ο(ο), Η(η),  Υ(υ), Ι(ι) με τα οποία, βάσει κανόνων, αφενός υποδείχνεται η ετυμολογία (= το μέρος λόγου ή ο τύπος κ.τ.λ.), άρα το ακριβές νόημα των λέξεων και αφετέρου διακρίνονται οι ομόηχες λέξεις, πρβ π.χ.: τύχη & τείχη & τύχει & τοίχοι, λίπη & λείπει & λύπη.Παράβαλε π.χ. ότι στην ελληνική γραφή έχει κανονιστεί να γράφουμε το τελευταίο φωνήεν των ρημάτων με τα γράμματα - ω, ει και των πτωτικών με τα - ο,ι,η, ώστε να διακρίνονται οι ομόηχοι τύποι: καλώ & καλό, καλεί & καλή, σύκο & σήκω, φιλί & φυλή, φιλώ & φύλο.Παράβαλε ομοίως ότι στην ελληνική γραφή έχει κανονιστεί να γράφουμε τα κύρια ονόματα με κεφαλαίο γράμμα και τα κοινά με μικρό, για διάκριση των ομόφωνων λέξεων: νίκη & Νίκη, αγαθή & Αγαθή.ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Τα Ελληνικά είναι η μόνη γλώσσα στον κόσμο που ομιλείται και γράφεται συνεχώς επί 4.000 τουλάχιστον συναπτά έτη, καθώς ο Arthur Evans διέκρινε τρεις φάσεις στην ιστορία της Μηνωικής γραφής, εκ των οποίων η πρώτη από το 2000 π.Χ. ώς το 1650 π.Χ.Μπορεί κάποιος να διαφωνήσει και να πει ότι τα Αρχαία και τα Νέα Ελληνικά είναι διαφορετικές γλώσσες, αλλά κάτι τέτοιο φυσικά και είναι τελείως αναληθές.Ο ίδιος ο Οδυσσέας Ελύτης είπε «Εγώ δεν ξέρω να υπάρχει παρά μία γλώσσα, η ενιαία Ελληνική γλώσσα. Το να λέει ο Έλληνας ποιητής, ακόμα και σήμερα, ο ουρανός, η θάλασσα, ο ήλιος, η σελήνη, ο άνεμος, όπως το έλεγαν η Σαπφώ και ο Αρχίλοχος, δεν είναι μικρό πράγμα. Είναι πολύ σπουδαίο. Επικοινωνούμε κάθε στιγμή μιλώντας με τις ρίζες που βρίσκονται εκεί. Στα Αρχαία».Ο μεγάλος διδάσκαλος του γένους Αδαμάντιος Κοραής είχε πει: «Όποιος χωρίς την γνώση της Αρχαίας επιχειρεί να μελετήσει και να ερμηνεύσει την Νέαν, ή απατάται ή απατά».Παρ’ ότι πέρασαν χιλιάδες χρόνια, όλες οι Ομηρικές λέξεις έχουν διασωθεί μέχρι σήμερα. Μπορεί να μην διατηρήθηκαν ατόφιες, άλλα έχουν μείνει στην γλώσσα μας μέσω των παραγώγων τους.Μπορεί να λέμε νερό αντί για ύδωρ αλλά λέμε υδροφόρα, υδραγωγείο και αφυδάτωση. Μπορεί να μην χρησιμοποιούμε το ρήμα δέρκομαι (βλέπω) αλλά χρησιμοποιούμε την λέξη οξυδερκής. Μπορεί να μην χρησιμοποιούμε την λέξη αυδή (φωνή) αλλά παρ’ όλα αυτά λέμε άναυδος και απηύδησα.Επίσης, σήμερα δεν λέμε λωπούς τα ρούχα, αλλά λέμε την λέξη «λωποδύτης» που σημαίνει «αυτός που βυθίζει (δύει) το χέρι του μέσα στο ρούχο σου (λωπή) για να σε κλέψει».Η Γραμμική Β' είναι και αυτή καθαρά Ελληνική, γνήσιος πρόγονος της Αρχαίας Ελληνικής. Ο Άγγλος αρχιτέκτονας Μάικλ Βέντρις, αποκρυπτογράφησε βάση κάποιων ευρημάτων την γραφή αυτή και απέδειξε την Ελληνικότητά της. Μέχρι τότε φυσικά όλοι αγνοούσαν πεισματικά έστω και το ενδεχόμενο να ήταν Ελληνική...Το γεγονός αυτό έχει τεράστια σημασία καθώς πάει τα Ελληνικά αρκετούς αιώνες ακόμα πιο πίσω στα βάθη της ιστορίας. Αυτή η γραφή σίγουρα ξενίζει, καθώς τα σύμβολα που χρησιμοποιεί είναι πολύ διαφορετικά από το σημερινό Αλφάβητο.Παρ’ όλα αυτά, η προφορά είναι παραπλήσια, ακόμα και με τα Νέα Ελληνικά. Για παράδειγμα η λέξη «TOKOSOTA» σημαίνει «Τοξότα» (κλητική). Είναι γνωστό ότι «κ» και «σ» στα Ελληνικά μας κάνει «ξ» και με μια απλή επιμεριστική ιδιότητα όπως κάνουμε και στα μαθηματικά βλέπουμε ότι η λέξη αυτή εδώ και τόσες χιλιετίες δεν άλλαξε καθόλου.Ακόμα πιο κοντά στην Νεοελληνική, ο «άνεμος», που στην Γραμμική Β' γράφεται «ANEMO», καθώς και «ράπτης», «έρημος» και «τέμενος» που είναι αντίστοιχα στην Γραμμική Β' «RAPTE», «EREMO», «TEMENO», και πολλά άλλα παραδείγματα.Υπολογίζοντας όμως έστω και με τις συμβατικές χρονολογίες, οι οποίες τοποθετούν τον Όμηρο γύρω στο 1.000 π.Χ., έχουμε το δικαίωμα να ρωτήσουμε: Πόσες χιλιετίες χρειάστηκε η γλώσσα μας από την εποχή που οι άνθρωποι των σπηλαίων του Ελληνικού χώρου την πρωτοάρθρωσαν με μονοσύλλαβους φθόγγους μέχρι να φτάσει στην εκπληκτική τελειότητα της Ομηρικής επικής διαλέκτου, με λέξεις όπως «ροδοδάκτυλος», «λευκώλενος», «ωκύμορος», κτλ;Ο Πλούταρχος στο «Περί Σωκράτους δαιμονίου» μας πληροφορεί ότι ο Αγησίλαος ανακάλυψε στην Αλίαρτο τον τάφο της Αλκμήνης, της μητέρας του Ηρακλέους, ο οποίος τάφος είχε ως αφιέρωμα «πίνακα χαλκούν έχοντα γράμματα πολλά θαυμαστά, παμπάλαια...» Φανταστείτε περί πόσο παλαιάς γραφής πρόκειται, αφού οι ίδιοι οι αρχαίοι Έλληνες την χαρακτηρίζουν «αρχαία»...Φυσικά, δεν γίνεται ξαφνικά, «από το πουθενά» να εμφανιστεί ένας Όμηρος και να γράψει δύο λογοτεχνικά αριστουργήματα, είναι προφανές ότι από πολύ πιο πριν πρέπει να υπήρχε γλώσσα (και γραφή) υψηλού επιπέδου. Πράγματι, από την αρχαία Ελληνική Γραμματεία γνωρίζουμε ότι ο Όμηρος δεν υπήρξε ο πρώτος, αλλά ο τελευταίος και διασημότερος μιας μεγάλης σειράς επικών ποιητών, των οποίων τα ονόματα έχουν διασωθεί (Κρεώφυλος, Πρόδικος, Αρκτίνος, Αντίμαχος, Κιναίθων, Καλλίμαχος) καθώς και τα ονόματα των έργων τους (Φορωνίς, Φωκαΐς, Δαναΐς, Αιθιοπίς, Επίγονοι, Οιδιπόδεια, Θήβαις...) δεν έχουν όμως διασωθεί τα ίδια τα έργα τους.
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΛΕΞΕΩΝ


Η δύναμη της Ελληνικής γλώσσας βρίσκεται στην ικανότητά της να πλάθεται όχι μόνο προθεματικά ή καταληκτικά, αλλά διαφοροποιώντας σε μερικές περιπτώσεις μέχρι και την ρίζα της λέξης (π.χ. «τρέχω» και «τροχός» παρ’ ότι είναι από την ίδια οικογένεια αποκλίνουν ελαφρώς στην ρίζα).Η Ελληνική γλώσσα είναι ειδική στο να δημιουργεί σύνθετες λέξεις με απίστευτων δυνατοτήτων χρήσεις, πολλαπλασιάζοντας το λεξιλόγιο.Το διεθνές λεξικό Webster's (Webster's New International Dictionary) αναφέρει: «Η Λατινική και η Ελληνική, ιδίως η Ελληνική, αποτελούν ανεξάντλητη πηγή υλικών για την δημιουργία επιστημονικών όρων», ενώ οι Γάλλοι λεξικογράφοι Jean Bouffartigue και Anne-Marie Delrieu τονίζουν: «Η επιστήμη βρίσκει ασταμάτητα νέα αντικείμενα ή έννοιες. Πρέπει να τα ονομάσει. Ο θησαυρός των Ελληνικών ριζών βρίσκεται μπροστά της, αρκεί να αντλήσει από εκεί. Θα ήταν πολύ περίεργο να μην βρει αυτές που χρειάζεται».Ο Γάλλος συγγραφέας Ζακ Λακαρριέρ, έκθαμβος μπροστά στο μεγαλείο της Ελληνικής, είχε δηλώσει σχετικώς: «Η Ελληνική γλώσσα έχει το χαρακτηριστικό να προσφέρεται θαυμάσια για την έκφραση όλων των ιεραρχιών με μια απλή εναλλαγή του πρώτου συνθετικού. Αρκεί κανείς να βάλει ένα παν – πρώτο - αρχί- υπέρ- ή μια οποιαδήποτε άλλη πρόθεση μπροστά σε ένα θέμα. Κι αν συνδυάσει κανείς μεταξύ τους αυτά τα προθέματα, παίρνει μια ατελείωτη ποικιλία διαβαθμίσεων. Τα προθέματα εγκλείονται τα μεν στα δε σαν μια σημασιολογική κλίμακα, η οποία ορθώνεται προς τον ουρανό των λέξεων».Στην Ιλιάδα του Ομήρου η Θέτις θρηνεί για ότι θα πάθει ο υιός της σκοτώνοντας τον Έκτωρα «διό και δυσαριστοτοκείαν αυτήν ονομάζει». Η λέξη αυτή από μόνη της είναι ένα μοιρολόι, δυς + άριστος + τίκτω (=γεννώ) και σημαίνει όπως αναλύει το Ετυμολογικόν το Μέγα «που για κακό γέννησα τον άριστο».

Προ ολίγων ετών κυκλοφόρησε στην Ελβετία το λεξικό ανύπαρκτων λέξεων (Dictionnaire Des Mots Inexistants) όπου προτείνεται να αντικατασταθούν Γαλλικές περιφράσεις με μονολεκτικούς όρους από τα Ελληνικά. Π.χ. androprere, biopaleste, dysparegorete, ecogeniarche, elpidophore, glossoctonie, philomatheem tachymathie, theopempte κλπ. περίπου 2.000 λήμματα με προοπτική περαιτέρω εμπλουτισμού.Η ΑΚΡΙΒΟΛΟΓΙΑ

Είναι προφανές ότι τουλάχιστον όσον αφορά την ακριβολογία, γλώσσες όπως τα Ελληνικά υπερτερούν σαφώς σε σχέση με γλώσσες σαν τα Αγγλικά.Είναι λογικό άλλωστε αν κάτσει να το σκεφτεί κανείς, ότι μπορεί πολύ πιο εύκολα να καθιερωθεί μια γλώσσα διεθνής όταν είναι πιο εύκολη στην εκμάθηση, από τη άλλη όμως μια τέτοια γλώσσα εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να είναι τόσο ποιοτική.Συνέπεια των παραπάνω είναι ότι η Αγγλική γλώσσα δεν μπορεί να είναι λακωνική όπως είναι η Ελληνική, καθώς για να μην είναι διφορούμενο το νόημα της εκάστοτε φράσης, πρέπει να χρησιμοποιηθούν επιπλέον λέξεις. Για παράδειγμα η λέξη «drink» ως αυτοτελής φράση δεν υφίσταται στα Αγγλικά, καθώς μπορεί να σημαίνει «ποτό», «πίνω», «πιές» κτλ. Αντιθέτως στα Ελληνικά η φράση «πιες» βγάζει νόημα, χωρίς να χρειάζεται να βασιστείς στα συμφραζόμενα για να καταλάβεις το νόημά της.Παρένθεση: Να θυμίσουμε εδώ ότι στα Αρχαία Ελληνικά εκτός από Ενικός και Πληθυντικός αριθμός, υπήρχε και Δυϊκός αριθμός. Υπάρχει στα Ελληνικά και η Δοτική πτώση εκτός από τις υπόλοιπες 4 πτώσεις ονομαστική, γενική, αιτιατική και κλιτική.Η Δοτική χρησιμοποιείται συνεχώς στον καθημερινό μας λόγο (π.χ. Βάσει των μετρήσεων, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι...) και είναι πραγματικά άξιον λόγου το γιατί εκδιώχθηκε βίαια από την νεοελληνική γλώσσα.Ακόμα παλαιότερα, εκτός από την εξορισμένη αλλά ζωντανή Δοτική υπήρχαν και άλλες τρεις επιπλέον πτώσεις οι οποίες όμως χάθηκαν.Το ίδιο πρόβλημα, σε πολύ πιο έντονο φυσικά βαθμό, έχει και η Κινεζική γλώσσα. Όπως μας λέει και ο Κρητικός δημοσιογράφος Α. Κρασανάκης: «Επειδή οι απλές λέξεις είναι λίγες, έχουν αποκτήσει πάρα πολλές έννοιες, για να καλύψουν τις ανάγκες της έκφρασης, π.χ.: "σι" = γνωρίζω, είμαι, ισχύς, κόσμος, όρκος, αφήνω, θέτω, αγαπώ, βλέπω, φροντίζω, περπατώ, σπίτι κ.τ.λ., «πα» = μπαλέτο, οκτώ, κλέφτης, κλέβω... «πάϊ» = άσπρο, εκατό, εκατοστό, χάνω...»Ίσως να υπάρχει ελαφρά διαφορά στον τονισμό, αλλά ακόμα και να υπάρχει, πώς είναι δυνατόν να καταστήσεις ένα σημαντικό κείμενο (π.χ. συμβόλαιο) ξεκάθαρο;

Η ΚΥΡΙΟΛΕΞΙΑΣτην Ελληνική γλώσσα ουσιαστικά δεν υπάρχουν συνώνυμα, καθώς όλες οι λέξεις έχουν λεπτές εννοιολογικές διαφορές μεταξύ τους.Για παράδειγμα, η λέξη «λωποδύτης» χρησιμοποιείται γι’ αυτόν που βυθίζει το χέρι του στο ρούχο μας και μας κλέβει, κρυφά δηλαδή, ενώ ο «ληστής» είναι αυτός που μας κλέβει φανερά, μπροστά στα μάτια μας. Επίσης το «άγειν» και το «φέρειν» έχουν την ίδια έννοια. Όμως το πρώτο χρησιμοποιείται για έμψυχα όντα, ενώ το δεύτερο για τα άψυχα.Στα Ελληνικά έχουμε τις λέξεις «κεράννυμι», «μίγνυμι» και «φύρω» που όλες έχουν το νόημα του «ανακατεύω». Όταν ανακατεύουμε δύο στερεά ή δύο υγρά μεταξύ τους αλλά χωρίς να συνεπάγεται νέα ένωση (π.χ. λάδι με νερό), τότε χρησιμοποιούμε την λέξη «μειγνύω» ενώ όταν ανακατεύουμε υγρό με στερεό τότε λέμε «φύρω». Εξ ού και η λέξη «αιμόφυρτος» που όλοι γνωρίζουμε αλλά δεν συνειδητοποιούμε τι σημαίνει.Όταν οι Αρχαίοι Έλληνες πληγωνόντουσαν στην μάχη, έτρεχε τότε το αίμα και ανακατευόταν με την σκόνη και το χώμα.Το κεράννυμι σημαίνει ανακατεύω δύο υγρά και φτιάχνω ένα νέο, όπως για παράδειγμα ο οίνος και το νερό. Εξ' ού και ο «άκρατος» (δηλαδή καθαρός) οίνος που λέγαν οι Αρχαίοι όταν δεν ήταν ανακατεμένος (κεκραμμένος) με νερό.Τέλος η λέξη «παντρεμένος» έχει διαφορετικό νόημα από την λέξη «νυμφευμένος», διαφορά που περιγράφουν οι ίδιες οι λέξεις για όποιον τους δώσει λίγη σημασία.Η λέξη παντρεμένος προέρχεται από το ρήμα υπανδρεύομαι και σημαίνει τίθεμαι υπό την εξουσία του ανδρός ενώ ο άνδρας νυμφεύεται, δηλαδή παίρνει νύφη.Γνωρίζοντας τέτοιου είδους λεπτές εννοιολογικές διαφορές, είναι πραγματικά πολύ αστεία μερικά από τα πράγματα που ακούμε στην καθημερινή - συχνά λαθεμένη - ομιλία (π.χ. «ο Χ παντρεύτηκε»).Η Ελληνική γλώσσα έχει λέξεις για έννοιες οι οποίες παραμένουν χωρίς απόδοση στις υπόλοιπες γλώσσες, όπως άμιλλα, θαλπωρή και φιλότιμο Μόνον η Ελληνική γλώσσα ξεχωρίζει τη ζωή από τον βίο, την αγάπη από τον έρωτα. Μόνον αυτή διαχωρίζει, διατηρώντας το ίδιο ριζικό θέμα, το ατύχημα από το δυστύχημα, το συμφέρον από το ενδιαφέρον.ΓΛΩΣΣΑ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣΤο εκπληκτικό είναι ότι η ίδια η Ελληνική γλώσσα μας διδάσκει συνεχώς πως να γράφουμε σωστά. Μέσω της ετυμολογίας, μπορούμε να καταλάβουμε ποιός είναι ο σωστός τρόπος γραφής ακόμα και λέξεων που ποτέ δεν έχουμε δει ή γράψει.Το «πειρούνι» για παράδειγμα, για κάποιον που έχει βασικές γνώσεις Αρχαίων Ελληνικών, είναι προφανές ότι γράφεται με «ει» και όχι με «ι» όπως πολύ άστοχα το γράφουμε σήμερα. Ο λόγος είναι πολύ απλός, το «πειρούνι» προέρχεται από το ρήμα «πείρω» που σημαίνει τρυπώ-διαπερνώ, ακριβώς επειδή τρυπάμε με αυτό το φαγητό για να το πιάσουμε.Επίσης η λέξη «συγκεκριμένος» φυσικά και δεν μπορεί να γραφτεί «συγκεκρυμμένος», καθώς προέρχεται από το «κριμένος» (αυτός που έχει δηλαδή κριθεί) και όχι βέβαια από το «κρυμμένος» (αυτός που έχει κρυφτεί).Άρα το να υπάρχουν πολλά γράμματα για τον ίδιο ήχο (π.χ. η, ι, υ, ει, οι κτλ) όχι μόνο δεν θα έπρεπε να μας δυσκολεύει, αλλά αντιθέτως να μας βοηθάει στο να γράφουμε πιο σωστά, εφόσον βέβαια έχουμε μια βασική κατανόηση της γλώσσας μας.Επιπλέον η ορθογραφία με την σειρά της μας βοηθάει αντίστροφα στην ετυμολογία αλλά και στην ανίχνευση της ιστορική πορείας της κάθε μίας λέξης.Και αυτό που μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την καθημερινή μας νεοελληνική γλώσσα περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, είναι η γνώση των Αρχαίων Ελληνικών.Είναι πραγματικά συγκλονιστικό συναίσθημα να μιλάς και ταυτόχρονα να συνειδητοποιείς τι ακριβώς λές, ενώ μιλάς και εκστομίζεις την κάθε λέξη ταυτόχρονα να σκέφτεσαι την σημασία της.Είναι πραγματικά μεγάλο κρίμα να διδάσκονται τα Αρχαία με τέτοιον φρικτό τρόπο στο σχολείο ώστε να σε κάνουν να αντιπαθείς κάτι το τόσο όμορφο και συναρπαστικό.

Η ΣΟΦΙΑ


Στην γλώσσα έχουμε το σημαίνον (την λέξη) και το σημαινόμενο (την έννοια). Στην Ελληνική γλώσσα αυτά τα δύο έχουν πρωτογενή σχέση, καθώς αντίθετα με τις άλλες γλώσσες το σημαίνον δεν είναι μια τυχαία σειρά από γράμματα. Σε μια συνηθισμένη γλώσσα όπως τα Αγγλικά μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι να λέμε το σύννεφο car και το αυτοκίνητο cloud, και από την στιγμή που το συμφωνήσουμε και εμπρός να είναι έτσι.Στα Ελληνικά κάτι τέτοιο είναι αδύνατον.Γι’ αυτόν τον λόγο πολλοί διαχωρίζουν τα Ελληνικά σαν «εννοιολογική» γλώσσα από τις υπόλοιπες «σημειολογικές» γλώσσες.Μάλιστα ο μεγάλος φιλόσοφος και μαθηματικός Βένερ Χάιζενμπεργκ είχε παρατηρήσει αυτή την σημαντική ιδιότητα για την οποία είχε πει «Η θητεία μου στην αρχαία Ελληνική γλώσσα υπήρξε η σπουδαιότερη πνευματική μου άσκηση. Στην γλώσσα αυτή υπάρχει η πληρέστερη αντιστοιχία ανάμεσα στην λέξη και στο εννοιολογικό της περιεχόμενο».Όπως μας έλεγε και ο Αντισθένης, «Αρχή σοφίας, η των ονομάτων επίσκεψις». [7] Για παράδειγμα ο «άρχων» είναι αυτός που έχει δική του γη (άρα=γή + έχων). Και πραγματικά, ακόμα και στις μέρες μας είναι πολύ σημαντικό να έχει κανείς δική του γη / δικό του σπίτι.Ο «βοηθός» σημαίνει αυτός που στο κάλεσμα τρέχει. Βοή=φωνή + θέω=τρέχω.Ο Αστήρ είναι το αστέρι, αλλά η ίδια η λέξη μας λέει ότι κινείται, δεν μένει ακίνητο στον ουρανό (α + στήρ από το ίστημι που σημαίνει στέκομαι).Αυτό που είναι πραγματικά ενδιαφέρον, είναι ότι πολλές φορές η λέξη περιγράφει ιδιότητες της έννοιας την οποίαν εκφράζει, αλλά με τέτοιο τρόπο που εντυπωσιάζει και δίνει τροφή για την σκέψη.Για παράδειγμα ο «φθόνος» ετυμολογείται από το ρήμα «φθίνω» που σημαίνει μειώνομαι. Και πραγματικά ο φθόνος σαν συναίσθημα, σιγά-σιγά μας φθίνει και μας καταστρέφει.Μας «φθίνει» - ελαττώνει σαν ανθρώπους - και μας φθίνει μέχρι και τη υγεία μας.Και φυσικά όταν θέλουμε κάτι που είναι τόσο πολύ ώστε να μην τελειώνει πως το λέμε; Μα φυσικά «άφθονο».Έχουμε την λέξη «ωραίος» που προέρχεται από την «ώρα».Διότι για να είναι κάτι ωραίο, πρέπει να έρθει και στην ώρα του.Ωραίο δεν είναι ένα φρούτο ούτε άγουρο ούτε σαπισμένο, και ωραία γυναίκα δεν είναι κάποια ούτε στα 70 της άλλα ούτε φυσικά και στα 10 της. Ούτε το καλύτερο φαγητό είναι ωραίο όταν είμαστε χορτάτοι, επειδή δεν μπορούμε να το απολαύσουμε.Ακόμα έχουμε την λέξη «ελευθερία» για την οποία το «Ετυμολογικόν Μέγα» διατείνεται «παρά το ελεύθειν όπου ερά» = το να πηγαίνει κανείς όπου αγαπά [9].Άρα βάσει της ίδιας της λέξης, ελεύθερος είσαι όταν έχεις την δυνατότητα να πάς όπου αγαπάς. Πόσο ενδιαφέρουσα ερμηνεία...Το άγαλμα ετυμολογείται από το αγάλλομαι (ευχαριστιέμαι) επειδή όταν βλέπουμε ένα όμορφο αρχαιοελληνικό άγαλμα η ψυχή μας αγάλλεται. Και από το θέαμα αυτό επέρχεται η αγαλλίαση. Αν κάνουμε όμως την ανάλυση της λέξης αυτής θα δούμε ότι είναι σύνθετη από αγάλλομαι + ίαση(=γιατρειά).Άρα για να συνοψίσουμε, όταν βλέπουμε ένα όμορφο άγαλμα (ή οτιδήποτε όμορφο), η ψυχή μας αγάλλεται και ιατρευόμαστε.Και πραγματικά, γνωρίζουμε όλοι ότι η ψυχική μας κατάσταση συνδέεται άμεσα με την σωματική μας υγεία.Παρένθεση: και μια και το έφερε η «κουβέντα», η Ελληνική γλώσσα μας λέει και τι είναι άσχημο. Από το στερητικό «α» και την λέξη σχήμα μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε τι. Για σκεφτείτε το λίγο...Σε αυτό το σημείο, δεν μπορούμε παρά να σταθούμε στην αντίστοιχη Λατινική λέξη για το άγαλμα (που άλλο από Λατινική δεν είναι). Οι Λατίνοι ονόμασαν το άγαλμα, statua από το Ελληνικό «ίστημι» που ήδη αναφέραμε σαν λέξη, και το ονόμασαν έτσι επειδή στέκει ακίνητο.Προσέξτε την τεράστια διαφορά σε φιλοσοφία μεταξύ των δύο γλωσσών, αυτό που σημαίνει στα Ελληνικά κάτι τόσο βαθύ εννοιολογικά, για τους Λατίνους είναι απλά ένα ακίνητο πράγμα.Είναι προφανής η σχέση που έχει η γλώσσα με την σκέψη του ανθρώπου. Όπως λέει και ο George Orwell στο αθάνατο έργο του «1984», απλή γλώσσα σημαίνει και απλή σκέψη. Εκεί το καθεστώς προσπαθούσε να περιορίσει την γλώσσα για να περιορίσει την σκέψη των ανθρώπων, καταργώντας συνεχώς λέξεις.«Η γλώσσα και οι κανόνες αυτής αναπτύσσουν την κρίση», έγραφε ο Μιχάι Εμινέσκου, εθνικός ποιητής των Ρουμάνων.Μια πολύπλοκη γλώσσα αποτελεί μαρτυρία ενός προηγμένου πνευματικά πολιτισμού.Το να μιλάς σωστά σημαίνει να σκέφτεσαι σωστά, να γεννάς διαρκώς λόγο και όχι να παπαγαλίζεις λέξεις και φράσεις.

Η ΜΟΥΣΙΚΟΤΗΤΑΗ Ελληνική φωνή κατά την αρχαιότητα ονομαζόταν «αυδή». Η λέξη αυτή δεν είναι τυχαία, προέρχεται από το ρήμα «άδω» που σημαίνει τραγουδώ.Όπως γράφει και ο μεγάλος ποιητής και ακαδημαϊκός Νικηφόρος Βρεττάκος:«Όταν κάποτε φύγω από τούτο το φώς θα ελιχθώ προς τα πάνω, όπως ένα ποταμάκι που μουρμουρίζει. Κι αν τυχόν κάπου ανάμεσα στους γαλάζιους διαδρόμους συναντήσω αγγέλους, θα τους μιλήσω Ελληνικά, επειδή δεν ξέρουνε γλώσσες. Μιλάνε Μεταξύ τους με μουσική».Ο γνωστός Γάλλος συγγραφεύς Ζακ Λακαρριέρ επίσης μας περιγράφει την κάτωθι εμπειρία από το ταξίδι του στην Ελλάδα: «Άκουγα αυτούς τους ανθρώπους να συζητούν σε μια γλώσσα που ήταν για μένα αρμονική αλλά και ακατάληπτα μουσική. Αυτό το ταξίδι προς την πατρίδα - μητέρα των εννοιών μας - μου απεκάλυπτε έναν άγνωστο πρόγονο, που μιλούσε μια γλώσσα τόσο μακρινή στο παρελθόν, μα οικεία και μόνο από τους ήχους της. Αισθάνθηκα να τα έχω χαμένα, όπως αν μου είχαν πει ένα βράδυ ότι ο αληθινός μου πατέρας ή η αληθινή μου μάνα δεν ήσαν αυτοί που με είχαν αναστήσει».Ο διάσημος Έλληνας και διεθνούς φήμης μουσικός Ιάνης Ξενάκης, είχε πολλές φορές τονίσει ότι η μουσικότητα της Ελληνικής είναι εφάμιλλη της συμπαντικής.Αλλά και ο Γίββων μίλησε για μουσικότατη και γονιμότατη γλώσσα, που δίνει κορμί στις φιλοσοφικές αφαιρέσεις και ψυχή στα αντικείμενα των αισθήσεων.Ας μην ξεχνάμε ότι οι Αρχαίοι Έλληνες δεν χρησιμοποιούσαν ξεχωριστά σύμβολα για νότες, χρησιμοποιούσαν τα ίδια τα γράμματα του αλφαβήτου.«Οι τόνοι της Ελληνικής γλώσσας είναι μουσικά σημεία που μαζί με τους κανόνες προφυλάττουν από την παραφωνία μια γλώσσα κατ' εξοχήν μουσική, όπως κάνει η αντίστιξη που διδάσκεται στα ωδεία, ή οι διέσεις και υφέσεις που διορθώνουν τις κακόηχες συγχορδίες», όπως σημειώνει η φιλόλογος και συγγραφεύς Α. Τζιροπούλου-Ευσταθίου.Είναι γνωστό εξάλλου πως όταν οι Ρωμαίοι πολίτες πρωτάκουσαν στην Ρώμη Έλληνες ρήτορες, συνέρρεαν να αποθαυμάσουν, ακόμη και όσοι δεν γνώριζαν Ελληνικά, τους ανθρώπους που «ελάλουν ώς αηδόνες».Δυστυχώς κάπου στην πορεία της Ελληνικής φυλής, η μουσικότητα αυτή (την οποία οι Ιταλοί κατάφεραν και κράτησαν) χάθηκε, προφανώς στα μαύρα χρόνια της Τουρκοκρατίας.Να τονίσουμε εδώ ότι οι άνθρωποι της επαρχίας του οποίους συχνά κοροϊδεύουμε για την προφορά τους, είναι πιο κοντά στην Αρχαιοελληνική προφορά από ότι εμείς οι άνθρωποι της πόλεως.Η Ελληνική γλώσσα επεβλήθη αβίαστα (στους Λατίνους) και χάρη στην μουσικότητά της.Όπως γράφει και ο Ρωμαίος Οράτιος «Η Ελληνική φυλή γεννήθηκε ευνοημένη με μία γλώσσα εύηχη, γεμάτη μουσικότητα».

Πέμπτη, 23 Δεκεμβρίου 2010

Πρόταση για την μεταστέγαση ΕΠΑΛ Μυκόνου

Αγαπητοί αναγνώστες,

Πολλά ακούστηκαν, πολλά ειπώθηκαν, λίγα έγιναν και φοβάμαι ότι πιο λίγα θα γίνουν σχετικά με την ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ ΛΥΣΗ του προβλήματος στέγασης του ΕΠΑΛ.

Τολμώ σαν απλός πολίτης να εκφράσω την άποψη μου. Όχι σαν Δημοτικός Σύμβουλος, μιας και κανένας δεν την έχει εκφράσει τα τελευταία 30 χρόνια.

Λέω τολμώ, διότι δυστυχώς στο νησί μας θέλει τόλμη να λες την γνώμη σου. Βλέπεις είναι αρκετοί οι τεμπέληδες ανεγκέφαλοι που είναι έτοιμοι να σου κωλύσουν μία ταμπέλα. Ετσι, όχι ότι θέλουν λύση σε ένα πρόβλημα, απλώς βρίζοντας διεκδικούν μερίδιο στην δράση, έστω και με την αδράνεια τους…

Αν και δεν είναι του παρόντος, νομίζω ότι όλοι πρέπει να καλοδεχόμαστε όποια γνώμη ακούγεται για τα θέματα της μικρής μας κοινωνίας, και αν διαφωνούμε, πάντα με επιχειρήματα να τοποθετούμαστε.

Το κείμενο που ακολουθεί είναι προσωπικές απόψεις, δεν θα δικαιολογηθώ ούτε για τους διοικούντες ούτε για κανέναν άλλον. Με νοιάζει απλώς να βρεθεί λύση ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ. Πιθανόν να έχει λάθη, η επαφή μου με το θέμα είναι μικρή. Δεν διεκδικώ το αλάθητο, απλώς θέλω να γίνει κουβέντα και να βρεθούν λύσεις.

Αποτελείται από τέσσερα διαφορετικά σενάρια, παρακαλώ να τα διαβάσετε, να προτείνετε ότι θέλετε μήπως βρεθεί το τέλειο, να διαλέξετε το καλύτερο, και στην συνέχεια να μαζευτούν τα παιδιά, οι καθηγητές, οι γονείς και αν θέλετε καλέστε και εμένα ή όποιον άλλον πολίτη ενδιαφέρεται για να βγει ένα συμπέρασμα.

Όπως συνήθως ο εχθρός μας είναι ο χρόνος. Ας προσπαθήσουμε όλοι να δώσουμε λύση μέσα στον Γενάρη, το οφείλουμε στα παιδιά του ΕΠΑΛ

Ποιες είναι λοιπόν οι πιθανές τέσσερεις λύσεις που εγώ βλέπω:

Λύση 1. Να μείνουν τα πράγματα όπως έχουν.

Προσωπική άποψη: Δεν βοηθάει κανέναν. Δεν μπορεί να γίνει μάθημα κάποιου επιπέδου. Θα μου πείτε τόσα χρόνια τι γίνεται, όταν μάλιστα λειτουργούσε και το τμήμα ξενοδοχειακής και τουριστικής ειδικότητας; Δεν ξέρω, δεν μπορώ να φανταστώ, με νοιάζει όμως να μη συνεχιστεί αυτό που είδα.

Ας προσπαθήσουμε όλοι να μην συνεχιστεί.Λύση 2. Να πάνε τα εργαστήρια στην Φτελιά όπως προτείνει ο Δήμος.

Προσωπική άποψη: Είναι ισως η χειρότερη λύση εκτός της προηγούμενη. Ο χώρος είναι καλός, αλλά υπάρχουν τα παρακάτω προβλήματα:

1. Δεν γίνονται οι απαραίτητες εργασίες για την προετοιμασία των χώρων, ώστε να είναι έτοιμοι προς χρήση μετά τις γιορτές.

2. Δεν έχει αποφασιστεί η χρήση, και συγκεκριμένα αν είναι εργαστήρια ή αίθουσες ή κάτι άλλο.

3. Λείπουν εγκαταστάσεις θέρμανσης, φωτισμού, εξαερισμού, σχολικών τουαλετών κλπ.

4. Δεν υπάρχει σχέδιο για τους άλλους χώρους υποδομής, όπως πχ γραφείο καθηγητών, κουδούνια, καντίνες κα.

5. Η συνύπαρξη με το Νηπιαγωγείο ίσως δεν είναι λογική.

6. Πώς θα μετακινούνται οι μαθητές; Ποιος πιστεύει ότι η ύπαρξη λεωφορείου θα είναι λύση;

7. Τι θα γίνει με τα παιδιά που έχουν λίγες ώρες θεωρία, λίγες εργαστήρια και μετά θεωρία; Πόσος χρόνος θα δικαιολογείτε για τις μετακινήσεις; Πόσο θα κρατάει ένα διάλλειμα; Η λύση να είναι στα εργαστήρια όλη την μέρα, δεν είναι κατάλληλη.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, πιστεύω ότι απλώς θα κάνουμε άλλη μία λάθος επιλογή σε βάρος των μαθητών. Υπάρχει κάποιος που να πιστεύει το αντίθετο;Λύση 3. Να μην φύγει το ΕΠΑΛ από τον Πετεινάρο, αλλά να γίνει απογευματινό. Παράλληλα να εφοδιαστούμε άμεσα με δύο λυόμενες αίθουσες οι οποίες να χρησιμοποιηθούν για εργαστήρια και θα τοποθετηθούν στο ελεύθερο χωράφι δίπλα στο Λύκειο.

Προσωπική άποψη: Αυτό το σενάριο είναι κατά την γνώμη μου το καλύτερο. Με τον τρόπο αυτό τα παιδιά θα έχουν τα παρακάτω οφέλη:

1. Κανονικές αίθουσες για διδασκαλία και εργαστήρια.

2. Ελεύθερο χρόνο το πρωί να κάνουν πρακτική στην ειδικότητα τους. Αυτό δεν είναι αίτημα, αλλά βγαίνει σαν παράπονο από τα λεγόμενα στην ραδιοφωνική εκπομπή.

3. Καλύτερα από σήμερα εργαστήρια. Αν οι διδάσκοντες και οι μαθητές δεχθούν να γυρίσουν σε απογευματινά τμήματα, τότε μπορούμε άμεσα, με λίγα σχετικά χρήματα, να ανακατασκευάσουμε και τον χώρο εργαστηρίων του Λυκείου ώστε να είναι υπεραρκετά και σε άριστη κατάσταση. Με απλά λόγια, ξοδεύοντας 30.000 €, μπορούμε να κάνουμε τα καλύτερα εργαστήρια της Ελλάδας στον υπάρχοντα χώρο αλλά και στα λυόμενα, μιας και οι απλές αίθουσες διδασκαλίας θα έχουν μεταφερθεί στις υπάρχοντες αίθουσες του Λυκείου.

4. Περισσότερους χώρους με σωστές υποδομές. (Περισσότερες αίθουσες, καντίνα, τουαλέτες, αίθουσα συνεδρίων κλπ).

5. Ο ΟΣΚ έχει άμεσα διαθέσιμες λυόμενες αίθουσες, άρα το όλο σενάριο μπορεί να είναι άμεσα πραγματοποιήσιμο.

6. Θα γίνει μία σημαντική οικονομία σε ενοίκια, τα οποία αν τα επιστρέψουμε στο ΕΠΑΛ σε μορφή εξοπλισμού, τότε θα έχουμε άριστα εργαστήρια και υποδομές.Η λύση αυτή θα μπορούσε να λειτουργήσει και με πρωινό ΕΠΑΛ όχι απογευματινό. Όμως θα είναι προσωρινή και θα έχει το μειονέκτημα ότι το ΕΠΑΛ δεν θα έχει ποτέ καλές αίθουσες θεωρίας, ειδικά του χρόνου που προβλέπονται περισσότερα τμήματα στο ΓΕΛ αλλά και στο ΕΠΑΛ. Ίσως όμως για φέτος θα μπορούσαμε να το εφαρμόσουμε ώστε να μην έχουμε δραματικές αλλαγές στον τρόπο ζωής των μαθητών και στις ανειλημμένες υποχρεώσεις τους.

Λύση 4. Ολική μεταφορά του ΕΠΑΛ στην Φτελιά.

Δεν γνωρίζω το κόστος ενοικίων, ούτε το κόστος διαρρύθμισης.

Όμως σε κάθε περίπτωση, η λύση ενοικίασης δύο αιθουσών μόνο, δεν είναι η καλύτερη. Εγώ προτείνω τα παρακάτω:

1. Διαρρύθμιση των δύο αιθουσών σε 5-6 αίθουσες διδασκαλίας 15 ατόμων. Είναι αρκετός ο χώρος, χρειάζεται ένα καλό σχέδιο.

2. Ενοικίαση του υπογείου χώρου. Διαρρύθμιση του χώρου αυτού σε εργαστήρια και σε χώρους υποστήριξης. (γραφείο καθηγητών, καντίνα, τουαλέτες κλπ). Ο χώρος αυτός μπορεί να μεταβληθεί σε έναν πολύ λειτουργικό χώρο, με μεγάλα εργαστήρια που να καλύπτουν τις σημερινές και τις μελλοντικές ανάγκες. Το γεγονός ότι τα υπόγεια δεν έχουν ακόμη πατώματα βοηθάει στον καλύτερο σχεδιασμό.Τα μειονεκτήματα εδώ είναι ο χρόνος παράδοσης και τα όποια ενοίκια. Όμως θα βγεί ένα άριστο αποτέλεσμα έως το Πάσχα. (ναι, αν αρχίσουμε σήμερα, ίσως το Πάσχα θα είναι έτοιμο. Πιστεύω ότι δεν είναι εφικτή η παράδοση νωρίτερα, λαμβάνοντας υπόψη τους ρυθμούς του Δημοσίου).

Η λύση αυτή κατά την γνώμη μου είναι η δεύτερη καλύτερη.Αυτά είχα να προτείνω. Πριν με κατηγορήσουν οι ‘φίλοι’ μου, θέλω να τους πω ότι έκανα αυτή την πρόταση μόνο γιατί το χρωστάω στα παιδιά του ΕΠΑΛ. Σίγουρα υπάρχουν ειδικότεροι από εμένα (Διευθυντές Λυκείων, Σχολικές επιτροπές, τεμπέληδες της Δευτεροβάθμιας στην Σύρο, αργόσχολοι της Περιφέρειας κλπ). Εύχομαι και οι δικές τους προτάσεις να έχουν χρονικό περιορισμό και καλύτερο αποτέλεσμα, όπως εύχομαι να μην μείνουμε στην λύση 1...Υ.Σ. Αν οι γονείς των μαθητών του ΕΠΑΛ θέλουν να δημιουργηθεί Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, άσχετα με την ηλικία των μαθητών αυτών, παρακαλούνται να συναντηθούν την ημέρα παραλαβής των ελέγχων για την έγκριση του καταστατικού. (υπάρχουν έτοιμα υποδείγματα). ΜΕ μεγάλη χαρά η ΘΕΛΗΣΗ ΜΥΚΟΝΟΥ να αναλάβει τα δικηγορικά έξοδα, ώστε να μην υπάρχει καμιά απολύτως χρηματική επιβάρυνση.


Λευτέρης Σικινιώτης.

Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2010

"ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ". Βραβεία ΜΚΟ Θέλησης Μυκόνου.

Βραβεία Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης ΘΕΛΗΣΙΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
Στην μνήμη Ιωάννη Ευαγγέλου Συκινιώτη.Η ΜΚΟ ΘΕΛΗΣΙΣ ΜΥΚΟΝΟΥ οργανώνει τον διαγωνισμό «ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ».

Στον διαγωνισμό αυτό μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι μαθητές του Γυμνασίου και των Λυκείων Μυκόνου.
Θέμα του Διαγωνισμού είναι το παρακάτω:
Προτάσεις για ένα καλύτερο σχολείο και ένα καλύτερο σχολικό περιβάλλον στην Μύκονο.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να συντάξουν μία αναφορά έως τρεις σελίδες, στην οποία θα αναφέρουν σκέψεις και προτάσεις τους για τον προαναφερόμενο σκοπό.

Οι προτάσεις αυτές πρέπει να είναι χωρισμένες στις παρακάτω τρεις ενότητες:
1. Προτάσεις άμεσης εκτέλεσης με μηδαμινό κόστος.
2. Προτάσεις εκτελεστέες σε περίοδο 1-3 ετών με συμμετοχή του Δήμου.
3. Προτάσεις εκτελεστέες σε περίοδο μεγαλύτερη με συμμετοχή του Κράτους.


Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν από ένα συμβούλιο στο οποίο θα συμμετέχουν εθελοντές εκπαιδευτικοί, εκπρόσωπος των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, εκπρόσωπος των 15μελών εφόσον προσέλθουν και εκπρόσωπος της Θέλησης Μυκόνου.

Βραβεία:

Τα Βραβεία θα είναι χρηματικά και συγκεκριμένα:
 • 100 Ευρώ στην καλύτερη εργασία κάθε τάξης (συνολικά έξι βραβεία)
 • 400 Ευρώ στην καλύτερη όλων, λαμβάνοντας υπόψη και την ηλικία του συμμετέχοντος (Ένα βραβείο).
 • Επίσης σε κάθε νικητή του Λυκείου θα δοθεί δωρεάν σεμινάριο 100 περίπου ωρών σε autocad μέσω distance learning.
Τέλος, θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής σε όλους τους συμμετέχοντες.Προθεσμία συμμετοχής:
Όποιος από τους μαθητές ενδιαφέρεται, πρέπει να έχει παραδώσει την εργασία του έως την 30η Ιανουαρίου 2011, στον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος του ή στον Σύλλογο Γονέων ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στο mykonoss@yahoo.com.Τελετή Βράβευσης.
Η τελετή βράβευσης θα γίνει στο Πνευματικό Κέντρο, την Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 2011, στις 11.30 το πρωί.

Διάφορες πληροφορίες:
Η Θέληση Μυκόνου θα έχει το δικαίωμα πιθανής δημοσίευσης όλης ή μέρους των εργασιών.
Ελάχιστη συμμετοχή ανά τάξη είναι 5 εργασίες, ώστε να υπάρξει το βραβείο τάξης, ειδάλως η εργασίες συμμετέχουν μόνο στον διαγωνισμό για την καλύτερη όλων.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το mykonoss@yahoo.com

Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου 2010

Δράσε ή .... Σκάσε! (λεει το Ποντίκι). Εμείς Θέλουμε Δράση Τώρα.

Οι εκλογές τελείωσαν, τα προβλήματα παραμένουν.
Ποτέ δεν ήταν πιο επιτακτική η ανάγκη να ξεκινήσουμε διάφορες δράσεις όλοι μαζί για ένα καλύτερο αύριο στο νησί μας.
Εμείς οι λίγοι της ΘΕΛΗΣΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ, θέλουμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά την δράση, να αρχίσουμε να κάνουμε τα αυτονόητα, τα απλά, με την βοήθεια όλων των φίλων Μυκονιατών που ανησυχούν για το νησί μας.
Απο την αρχή ξεκαθαρίζουμε ότι η Θέληση Μυκόνου είναι καθαρά Μη Κυβερνητική Οργάνωση και δεν ανήκει σε κανέναν συνδιασμό ούτε στον Δήμο Μυκόνου. Είναι και μπορεί να γίνει η φωνή όλων αυτών που πονούν για τα προβλήματα του τόπου μας.

Τα προβλήματα του νησιού πολλά. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, για ΑΜΕΣΕΣ ΛΥΣΕΙΣ.

Θέλουμε το νησί να νοικοκυρευτεί. Θέλουμε να γίνονται αμέσως όλα αυτά τα απλά πράγματα που θα κάνουν την ζωή μας καλύτερη.
Βλέπουμε το νησί με αγάπη. Δεν έχουμε χώρο για αντιπαραθέσεις χωρίς λόγο, ούτε για πολιτικούς καυγάδες.
Ανήκουμε σε όλες τις παρατάξεις. Ακόμη και σε αυτή της αποχής απο τις εκλογές.
Δεν καπελώνουμε το έργο και δεν καπελωνόμαστε απο κανέναν. Όλοι είναι μαζί μας και απέναντι αν χρειαστεί.Μέσα στα πλαίσια αυτά, προτείνουμε τα παρακάτω:
 1. Δημιουργία επιτροπών πολιτών οι οποίες θα γνωμοδοτούν και θα προτείνουν λύσεις σε διάφορα προβλήματα του τόπου μας. Η ελάχιστη συμμετοχή ώστε οι προτάσεις αυτές να εξετασθούν απο το Δημοτικό Συμβούλιο, είναι 25 άτομα.
 2. Συναντήσεις ανοικτές σε κάθε Μυκονιάτη που θέλει να πει την γνώμη του, κάθε Τετάρτη απόγευμα, στο ξενοδοχείο Ορνός Μπητς. Στις συναντήσεις αυτές θα εξετάζονται οι διάφορες προτάσεις των συμμετεχόντων και θα συντάσσονται συμπεράσματα.
 3. Δράσεις εθελοντικών ομάδων όπου αυτό είναι αναγκαίο.
 4. Απολογισμός των πεπραγμένων σε κάθε συνάντηση.
Οι ενότητες που προτείνουμε να ξεκινήσουμε (όλες ίδιες προτεραιότητες), όχι οι μόνες,  είναι οι παρακάτω:
  1. Τουρισμός. Δημιουργία επιτροπής τουρισμού. Προτάσεις προς τις αρμόδιες αρχές και επαγγελματικές οργανώσεις. Δημιουργία επιτροπής χειμερινού και συνεδριακού τουρισμού.
  2. Παιδεία. Οργάνωση επιτροπής παιδείας Μυκόνου. Καταγραφή προβλημάτων, δρομολόγηση προτάσεων προς άμεση επίλυση.
  3. Αθλητισμός και νεολαία.
  4. Προστασία Καταναλωτή
  5. Ανακύκλωση και διαχείριση απορριμμάτων. Μείωση όγκου αυτών.
  6. Επιτροπές αγώνα θεμάτων κεντρικής διοίκησης. Αρχικά σαν τέτοια ορίζονται το Πολεοδομικό, η φορολόγηση γης, η Δημόσια Τάξη.
  7. Επιτροπή διαφάνειας λειτουργίας Δήμου. Ναι, μπορούμε να έχουμε άποψη σαν υπεύθυνοι δημότες, για να μην ξαναγίνει στο νησί μας ότι έγινε.
  8. Οργάνωση Επιτροπής προστασίας καταναλωτή Μυκόνου.
    
Αυτά τα προβλήματα μας αφορούν όλους.
Δεν λύνονται χωρίς την συμμετοχή μας.
Με ενωμένες τις δυνάμεις μας θα έχουμε τα αποτελέσματα που προσδοκούμε.

Η συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσοτέρων ατόμων στις συναντήσεις αυτές, είναι καθοριστική για να έχουμε κάποιο αξιόλογο αποτέλεσμα.

Είναι στο χέρι σας λοιπόν η επιτυχία.
Σας περιμένουμε,
ΘΕΛΗΣΙΣ ΜΥΚΟΝΟΥ.


Για περισσότερες πληροφορίες:
Λευτέρης Σικινιώτης.
6995778855
2289024546
mykonoss@yahoo.com

Τρίτη, 16 Νοεμβρίου 2010

Ανακύκλωση στην Μύκονο. Το μεγάλο μας στοίχημα.

Αγαπητοί αναγνώστες,
Οι εκλογές πέρασαν, ήλθε η ώρα να δούμε ΄πόσα απίδια βάζει ο σάκος΄.
Σε αυτή την ανάρτηση θα ασχοληθώ με την αναακύκλωση στο νησί μας.
Ο λόγος που ξεκινάω από αυτό το πρόβλημα, είναι αφ' ενός ότι είναι μεγάλο, αφ' ετέρου ότι πιστεύω στην λύση του, η οποία δεν θα μας δυσκολέψει πολύ.
Σϋντομα θα υπάρξει ενημέρωση σχετικά με τις διάφορες συμβάσεις που ισχύουν σήμερα, καθώς και για τα προβλήματα που θα εντοπιστούν.
Έως εκείνη την μέρα, ήθελα να παρακαλέσω όλους εσας που ενδιαφέρεστε για το αύριο του νησιού μας, όλους εσάς που είστε πληγωμένοι απο την πραγματικότητα του χθές, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για ένα καλύτερο αύριο.
Σε αυτή την κίνηση δεν θα υπάρχουν αρχηγοί και στρατιώτες. Θα υπάρχουν μόνο ενεργοί και απαθείς δημότες.
Παρακαλώ να στέλνετε τα σχόλια σας στην ανάρτηση αυτή, και όλοι μας μαζί να συμβάλουμε στην πραγματοποίηση μίας πρώτης συνάντησης, για να συντάξουμε ένα πλαίσιο δράσεων.
Κάθε διόρθωση είναι ευπρόσδεκτη.

Θα τελειώσω το κείμενο αυτό με μία παλία δημοσίευση στον Μυκονιάτη (πριν 6 περίπου χρόνια). Έχουν γίνει κάποια βήματα από τότε, αλλά πολύ μικρά.
Το κείμενο δεν είναι δικό μου, αλλά συμφωνώ απόλυτα.

Καλή δύναμη,
Λευτέρης Σικινιώτης.

Η συμμετοχή όλων μας για μία πιο καθαρή Μύκονο.
Αγαπητοί αναγνώστες,
Άραγε ποιος πιστεύει ότι η Μύκονος είναι τόσο καθαρή όσο πρέπει;
Άραγε ποιος πιστεύει ότι όλοι εμείς οι κάτοικοι της Μυκόνου έχουμε κάνει ότι μπορούμε ώστε να διατηρήσουμε το νησί μας καθαρό;
Σίγουρα όχι πολλοί. Όμως το θέμα της καθαριότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος δεν πρέπει να το παίρνουμε τόσο αψήφιστα. Είναι υπόθεση όλων μας.
Με την επιστολή αυτή θα ήθελα να μοιραστούμε κάποιες σκέψεις μου σχετικά με τους ΑΠΛΟΥΣ τρόπους που θα μπορούσαμε όλοι μαζί, χωρίς ιδιαίτερα έξοδα, να κάνουμε πράξη το όνειρο για μία ΠΙΟ ΚΑΘΑΡΗ ΜΥΚΟΝΟ. Σίγουρα υπάρχουν και άλλοι, αυτό που δεν υπάρχει όμως είναι η συμμετοχή και η ανησυχία όλων μας.
Θα αναφερθώ στο πρόβλημα των σκουπιδιών, στην ανακύκλωση και στο πρόβλημα της καύσης ή και της υγειονομικής ταφής επιβλαβών υλικών, όταν αυτή αρχίσει στην Μύκονο.
Οι παρακάτω αναφερόμενες σκέψεις έχουν σαν στόχο την μείωση των σκουπιδιών. Αυτό είναι σημάδι πολιτισμού.
Μερικές απλές δράσεις που θα μπορούσαν να γίνουν είναι:
1. Εμφιαλωμένα ποτά. Προμήθεια μόνο επιστρεφόμενων συσκευασιών.
Εκατοντάδες χιλιάδες γυάλινα μπουκάλια μίας χρήσεως από τα εμφιαλωμένα νερά και αναψυκτικά έρχονται κάθε χρόνο στην Μύκονο και αφού χρησιμοποιηθούν, τα πετάμε στα απορρίμματα και στην συνέχεια τα θάβουμε στην Μυκονιάτικη Γη. Στον βωμό της ευκολίας πωλήσεων, πολλοί λίγοι πια χρησιμοποιούν τις επιστρεφόμενες φιάλες μιας και η επιστροφή τους στον προμηθευτή είναι ακόμη ένα βάσανο.
Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε;
Προτείνω να ξεκινήσει μία εκστρατεία ώστε να εφοδιάζονται όλες οι Μυκονιάτικες επιχειρήσεις μόνο επιστρεφόμενα αναψυκτικά και εμφιαλωμένα νερά. Στην εκστρατεία αυτή καθοριστικό ρόλο πρέπει να παίξουν οι Επαγγελματικές Ενώσεις. Σε άλλα νησιά της Ελλάδας όπως η Κρήτη, οι περισσότερες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και εστιατόρια χρησιμοποιούν επιστρεφόμενες συσκευασίες γυάλινων φιαλών.
Φιάλες κρασιών και σαμπάνιας. Μέχρι να αρχίσει και στην Μύκονο το πρόγραμμα ανακύκλωσης γυαλιού, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιούμε αυτές τις φιάλες για ζωγραφική και διακόσμηση. Μήπως άραγε η ΔΕΠΠΑΜ πρέπει να δει το θέμα αυτό ώστε να ξεκινήσει τέτοια δραστηριότητα;
Επιστροφή στην Αθήνα της υαλόμαζας. Είναι εφικτό, αν γίνει μία οργανωμένη συλλογή των χρησιμοποιημένων φιαλών.
2. Κουτιά αλουμινίου. Συλλογή από τον Δήμο.
Πάλι με την συμβολή όλων μας μπορούμε να περιορίσουμε αισθητά την χρήση τους. Αυτό βέβαια δεν αρκεί. Τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε;
Προτείνω οι Υπηρεσίες του Δήμου σε ένα συγκεκριμένο σημείο να αγοράζουν τα επιστρεφόμενα άδεια κουτιά από τα αναψυκτικά. Αυτό βέβαια είναι δύσκολο. Αλλά εάν αντί για χρήματα έπαιρνε ο καθένας μία απόδειξη που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει αντί χρημάτων όταν πληρώνει τα Δημοτικά Τέλη; Μήπως έτσι θα υπήρχε και κάποιο ακόμη κίνητρο ειδικά απο τις επιχειρήσεις που έχουν μεγάλη κατανάλωση;
Πότε θα τοποθετηθούν και στην Μύκονο τα ειδικά κουτιά ανακύκλωσης για συσκευασίες αλουμινίου;
3. Ελαστικά. Να σταματήσουμε να τα καίμε.
Ο καθένας μας μπορεί να δει την μαύρη κάπνα που ξαφνικά γεμίζει η περιοχή της χωματερής, όταν ξεκινούν να καίνε τα ελαστικά. Το θέαμα δεν είναι το καλύτερο ενώ η μόλυνση της ατμόσφαιρας και η δυσοσμία είναι έντονα αισθητή. Τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε;
Όλα τα χρησιμοποιημένα ελαστικά να συγκεντρώνονται σε ένα σημείο στην χωματερή και να μεταφέρονται στην Αθήνα, με μία απλή διαδικασία που προτείνω παρακάτω. Το νησί έχει πολλά οχήματα, άρα και πολλά άχρηστα ελαστικά. Στην Αθήνα λειτουργούν κέντρα αναγόμωσης και επεξεργασίας μεταχειρισμένων ελαστικών. Όμως το κυριότερο είναι ότι σε πολύ λίγα μέρη της χώρας μας καίγονται στις χωματερές. Δυστυχώς εμείς είμαστε σε ένα από αυτά τα μέρη.
4. Μπαταρίες ηλεκτρονικών συσκευών. Επιστροφή στην Αθήνα.
Με την τοποθέτηση απλών κουτιών συλλογής χρησιμοποιημένων μπαταριών και στην συνέχεια με την συγκέντρωση τους από το προσωπικό καθαριότητας του Δήμου, θα είναι εφικτό να απαλλάξουμε το νησί μας από τα τόσο βλαβερά αυτά απορρίμματα. Εφόσον μαζευτούν σε ένα σημείο, στην συνέχεια μπορούν να μεταφερθούν στην Αθήνα στα ειδικά κέντρα ανακύκλωσης.
Βέβαια υπάρχουν σήμερα κάποια σημεία που μαζεύονται οι παλιές μπαταρίες αλλά όμως δεν είναι αρκετά και δεν έχουν αποδοχή και συμμετοχή απ’ όλους τους κατοίκους.
5. Κήποι και διακοσμητικά φυτά. Καταγραφή και επιστροφή στις ρίζες.
Τα δέντρα και τα λουλούδια πάντα έπαιζαν ένα σημαντικό ρόλο στην ζωή του νησιού. Όμως σήμερα παρατηρεί κανείς πληθώρα ξενικών φυτών να έχουν εισβάλει στους κήπους μας και να έχουν αλλάξει ανεπανόρθωτα τον χαρακτήρα του νησιού. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε;
Να καταγράψουμε τα δέντρα, τα λουλούδια και τα αγριολούλουδα που υπήρχαν στο νησί και να τα προβάλουμε. Ίσως μαζί με τις ελιές που μοιράζει ο Δήμος να μοιράσει και κάποια από αυτά τα φυτά έστω και με συμμετοχή από τους Δημότες.
Διαγωνισμός για τον ομορφότερο κήπο σε σπίτι και σε μαγαζί.
Να υπάρχει κάποια προτροπή ή επιβράβευση στους κατοίκους της Χώρας που διατηρούν ακόμη κήπους ή γλάστρες με λουλούδια.
6. Οργανικά απορρίμματα. Κατεργασία και παραγωγή κομπόστ.
Το κομπόστ είναι ένα απλό λίπασμα που παράγεται από τα οργανικά απορρίμματα. Στο εξωτερικό είναι πολύ διαδεδομένο ακόμη και σε επίπεδο οικιακής παραγωγής. Πολλά από τα χώματα που αγοράζουμε σε σακούλες στην Μύκονο δεν είναι τίποτε άλλο παρά απλό κομπόστ παραγωγής Ολλανδίας ή κάποιας άλλης χώρας. Με την διαδικασία αυτή μπορούμε να επεξεργαζόμαστε απλά και γρήγορα όλα τα οργανικά απορρίμματα, τα χαρτιά και τα χαρτόνια τα κλαδιά και τα πεσμένα φύλλα από τα δέντρα καθώς και πλήθος άλλων τώρα άχρηστων υλικών.
Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς;
Να οργανώσουμε ημερίδα σχετικά με την παραγωγή κομπόστ. Να γίνει διανομή πληροφοριακών εντύπων. Να δοθούν κίνητρα σε επιχειρήσεις να παράγουν το δικό τους κομπόστ από τα απορρίμματα που συλλέγουν ειδικά από τα εστιατόρια.
Να εφοδιαστεί ο Δήμος μαζικά με ειδική τιμή τις ειδικές συσκευές παραγωγής και επεξεργασίας κομποστ και να τις διαθέσει στους ενδιαφερόμενους με κάποια μικρότερη χρηματική συμμετοχή.
7. Πλαστικές σακούλες. Να σταματήσει η υπέρμετρη χρήση.
Η πλαστική σακούλα έχει μπει για τα καλά στην ζωή μας. Πολλοί από τους ξένους επισκέπτες του νησιού μένουν με το στόμα ανοικτό όταν βλέπουν τα διάφορα μαγαζιά να χρησιμοποιούν χωρίς μέτρο τις πλαστικές σακούλες.
Σε άλλες χώρες η χρήση της πλαστικής σακούλας έχει μειωθεί σε μεγάλο βαθμό.
Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς;
Να περιορίσουμε την χρήση της χρησιμοποιώντας όσο το δυνατόν λιγότερες.
Να εφοδιαστούμε με πάνινες ή χάρτινες σακούλες για τα μικρά ψώνια από τον φούρνο ή τα super market ώστε να μην χρησιμοποιούμε το πλαστικό.
Να τυπωθεί από τον Δήμο ένας τύπος σακούλας που να χρησιμοποιείται πολλές φορές και να μοιραστεί είτε δωρεάν είτε με μικρή συμβολική τιμή στους Δημότες ώστε να την χρησιμοποιούν στα καθημερινά ψώνια και να περιορίσουν την χρήση της πλαστικής.
Να χρεώνεται η πλαστική σακούλα από τα super market ώστε μην γίνεται σπατάλη.
8. Τα σκουπίδια να βγαίνουν σε συγκεκριμένους χρόνους.
Έχω παρατηρήσει ότι οι κάδοι απορριμμάτων είναι συνέχεια γεμάτοι, άσχετα αν το απορριμματοφόρο θα περάσει την επόμενη η μέρα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την δυσοσμία και την άσχημη εικόνα. Τι προτείνω;
Σε κάθε κάδο να τοποθετηθεί μία μικρή πινακίδα που να αναφέρει τον χρόνο αδειάσματος του κάδου καθώς επίσης και την περίοδο που επιτρέπεται να τοποθετούνται σκουπίδια. Αυτή η περίοδος μπορεί να είναι 10 ώρες πριν περάσει το απορριμματοφόρο. Έτσι για τις υπόλοιπες 14 ώρες της ημέρας η περιοχή θα είναι καθαρή.
Να κλείνουμε τα καπάκια από τους κάδους, εφόσον βέβαια υπάρχουν τέτοια.
9. Παλιά λάδια από αυτοκίνητα και κουζίνες. Επιστροφή σε ειδικές μονάδες στην Αθήνα.
Από αυτά τα λάδια με μία μικρή μετατροπή στους κινητήρες, μπορεί να παραχθεί ακόμη και καύσιμο κίνησης για κινητήρες οχημάτων. Άραγε κάτι τέτοιο είναι εφικτό για την Μύκονο;
Σίγουρα όμως η διοχέτευση των υλικών αυτών στους υπονόμους ή η μεταφορά τους στην χωματερή είναι ότι χειρότερο για το νησί. Εδώ δεν πρέπει να ξεχάσουμε τον τεράστιο όγκο από τα τόσες χιλιάδες αυτοκίνητα και οχήματα καθώς και τις χιλιάδες φρυτέζες του νησιού που λειτουργούν ασταμάτητα κατά την καλοκαιρινή περίοδο.

Επίσης, θα μπορούσαν να οργανωθούν τα παρακάτω:
1. Να εκδοθεί ένας μικρός οδηγός με απλές οδηγίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και την μείωση σκουπιδιών. Κάτι σαν ένας δεκάλογος, ο οποίος να είναι κατανοητός απ’ όλους τους κατοίκους, άσχετα από καταγωγή ή ηλικία.
2. Μεταφορά υλικών προς ανακύκλωση στην Αθήνα από τους Μυκονιάτες μεταφορείς. Επικοινωνία με τις εταιρείες μεταφορών ώστε να μεταφέρουν σε χαμηλή τιμή τα υλικά προς ανακύκλωση στην Αθήνα. Έτσι και αλλιώς τα φορτηγά των μεταφορικών εταιρειών αναχωρούν άδεια, όπως και τα πλοία που μεταφέρουν οικοδομικά υλικά. Με ένα μικρό οικονομικό κίνητρο αλλά και με δεδομένο ότι όλοι οι Μυκονιάτες νοιάζονται για το νησί μας και την Υγεία σ’ αυτό, πιστεύω ότι είναι εφικτό να φεύγουν τα φορτηγά γεμάτα με υλικά προς ανακύκλωση.
3. Ημέρα εθελοντικής εργασίας για πιο καθαρό περιβάλλον μία φορά τον μήνα με συμμετοχή όλων. Την ημέρα αυτή μπορούμε να καθαρίσουμε έναν δρόμο ή μία παραλία ή ένα από τα ρέματα που με τις πρώτες βροχές γεμίζουν σκουπίδια και πλαστικές σακούλες.
4. Μήπως η Δημοτική Αστυνομία πρέπει να ασχοληθεί και με την επιβολή συστάσεων και προστίμων σε όσους ρυπαίνουν το νησί; Άραγε δεν είναι και αυτό τουλάχιστον εξίσου σημαντικό με την παράνομη στάθμευση;
5. Πρέπει να πλένονται οι κάδοι απορριμμάτων πιο συχνά, μιας και ολόκληρες περιοχές μυρίζουν χαρακτηριστικά.
6. Στις τοπικές εφημερίδες να υπάρχει μία στήλη που να αναφέρεται σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος ώστε να αρχίσει η ευαισθητοποίηση όλων μας.
7. Στους ραδιοφωνικούς σταθμούς της Μυκόνου, ιδιαίτερα στις εκπομπές που γίνονται ζωντανά με συμμετοχή πολλών Μυκονιατών, να αρχίσει η μετάδοση όχι μηνυμάτων αλλά σχολίων από τους ταλαντούχους παρουσιαστές σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος.
8. Να οργανωθεί μία οικολογική κίνηση πολιτών με τέτοιες ανησυχίες.
9. Να γίνονται εκδηλώσεις για την Προστασία του Περιβάλλοντος από όλα τα σχολεία της Μυκόνου με συμμετοχή όλων των μαθητών είτε με φωτογραφίες, είτε με κείμενα είτε με δράσεις. Γιατί όχι να μην θεσπιστεί και ένα μικρό βραβείο ή έπαινοι συμμετοχής;
10. Προβολές στην αίθουσα της ΔΕΠΠΑΜ ταινιών και ντοκυμαντέρ με σχετικά θέματα και ελευθερη είσοδο.
…. και τόσα πολλά άλλα που δεν θα έφτανε η εφημερίδα να τα αναφέρει!!

Τέλος, αντί για επίλογο, θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που μπήκατε στον κόπο να μοιραστείτε τις σκέψεις μου, την εφημερίδα ΜΥΚΟΝΙΑΤΗΣ για την φιλοξενία της επιστολής αυτής, καθώς επίσης και να παρακαλέσω όσους ενδιαφέρονται και θέλουν να οργανώσουμε μία μικρή συντροφιά με τέτοιες ανησυχίες, να επικοινωνήσουν μαζί μου στο e-mail: mykonoss@yahoo.com.
Αλεξάνδρα Σικινιώτη – Λοκ.

Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2010

ΤΟ ΝΗΣΙ.Η ΔΥΣΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΜΥΚΟΝΙΑΤΗΣ

ΤΟ ΝΗΣΙ των Κυκλάδων!
Η Δυστυχία του να είσαι Μυκονιάτης!
Ναι, υπάρχει και σύγχρονο ΝΗΣΙ. Ένα μικρό κυκλαδονήσι που:
οι κάτοικοι είναι στιγματισμένοι. Όχι με αρρώστια αλλά με την ετικέτα του φοροφυγά και του μαφιόζου! Δεν φταίνε αυτοί που αρρώστησαν. Κάποιοι άλλοι τους την έδωσαν με το ζόρι. (πουλημένοι Δημοσιογράφοι. Ειδική κατηγορία που μεταφέρει πολλές ασθένειες αλλά και σύντομες θεραπείες. Μόνοι αποφασίζουν για το τι θα δώσουν, τις περισσότερες φορές έναντι αντιτίμου).
Το Κράτος δεν υπάρχει πουθενά! Μόνοι κάνουν δρόμους, μόνοι ξωκλήσια, μόνοι σχολεία…
Τα παιδιά τους δεν έχουν σύγχρονα σχολεία ούτε αθλητικές εγκαταστάσεις.
Η Υγεία τους δεν ενδιαφέρει κανέναν.
Ο πολιτισμός τους, τα ήθη και τα έθιμα τους αφήνουν του πάντες αδιάφορους. Βλέπεις πολιτισμός σήμερα είναι μόνο ότι επιδοτείται…
Για να πάς στο ΝΗΣΙ πρέπει να πληρώσεις μια περιουσία σε εισιτήρια.
Το χειρότερο, Σήμερα οι κάτοικοι έχουν χωριστεί σε τέσσερεις ομάδες και μιλάει κάθε ομάδα μεταξύ τους. Αυτή είναι η καινούργια τους αρρώστια. Ο ένας κατηγορεί τον άλλο, μικροί μαλώνουν για τα συμφέροντα των μεγάλων, και κανείς δεν κοιτάζει το αύριο…

Αγαπητοί αναγνώστες,
Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο δύσκολο κατάντησε το να ζεις σε ένα ευλογημένο μέρος όπως την Μύκονο. Καταλαβαίνω, πολλοί νομίζουν ότι αυτό είναι παράλογο ή ψέμα. Όμως, ας δούμε λίγο γιατί εγώ πιστεύω ότι είναι μία μεγάλη, πικρή αλήθεια.
Θέμα Παιδείας. Είναι δυστυχία το να έχεις παιδιά στην Μύκονο, διότι απλώς τα βλέπεις να καταστρέφονται στα σχολεία που υπολειτουργούν. Έλλειψη αιθουσών διδασκαλίας και βιβλιοθήκης, έλλειψη καθηγητών, έλλειψη οποιασδήποτε υποδομής αθλητισμού (δεν έχουμε κολυμβητήριο, γήπεδο μπάσκετ, τέννις) και γενικά ότι υγιές κάνει ένας νέος στα άλλα μέρη της Ελλάδας. Έτσι, τα παιδιά μας δεν έχουν άλλη διέξοδο παρά να αντιγράψουν τα ψευτοπρότυπα της εποχής και της τηλεόρασης. Όλα αυτά βέβαια συμβαίνουν όταν από το νησί έχουν αποσπαστεί πάνω από 70 εκπαιδευτικοί, σε διάφορες άλλες υπηρεσίες όπως γραφεία Υπουργών, Υπουργείο Παιδείας, Διεύθυνση στην Σύρο κλπ κλπ. Ναι, στην Μύκονο δεν είχαμε βιολόγο γιατί είναι στην Σύρο κάποια χρόνια. Ναι, στην Μύκονο την Ιστορία την διδάσκει ο οποιοσδήποτε καθηγητής μία ώρα την βδομάδα, γιατί οι φιλόλογοι είναι στην Σύρο χωρίς αντικείμενο. Τα αίσχη του ρουσφετιού και της απαξίωσης δεν τελειώνουν εδώ, όμως δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Το αποτέλεσμα όμως είναι ότι η σημερινή μορφη παιδείας απλώς καταστρέφει τα παιδιά μας.
Μας διαβεβαίωσε η Υπουργός ότι θα κάνει κάτι για το νησί, προσπάθησε, έχουμε καλύτερα αποτελέσματα, αλλά ακόμη όχι ικανοποιητικά.
Δεν συζητάμε βέβαια για τις άλλες δραστηριότητες και προγράμματα του Υπουργείου (πχ Κέντρα Εκπαίδευσης Ανηλίκων, προγράμματα δια βίου μάθησης κλπ), αυτά ούτε υπάρχουν ούτε θα υπάρχουν…
Σχολές Ανωτέρας Εκπαίδευσης δεν υπάρχουν. Βλέπετε, δεν χωράμε στον χάρτη της ανάπτυξης των διαφόρων σχολών που ανοίγουν σαν μανιτάρια στις διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Ας κάνουν σχολές τουριστικές επαγγελμάτων παντού, στην Μύκονο όχι. Ας έρχονται ξένες σχολές να μελετούν την αρχιτεκτονική του νησιού, εμείς όχι. Ας έχουμε την Δήλο δίπλα μας, αρχαιολόγοι τίποτε. Ακόμη και αυτούς τους φύλακες που με πάθος διορίζουμε στο Ιερό Νησί της Δήλου, άραγε με τι κριτήρια το κάνουμε;
Γενικά ένα τίποτε, μία υποδομή χειρότερη από κάθε άλλο Κυκλαδονήσι και ας έχουμε προσφέρει τόσα.
Θέμα κακής δημοσιότητας. Όχι αγαπητοί αναγνώστες, στην Μύκονο δεν υπάρχει μαφία, δεν υπάρχουν δολοφόνοι, δεν είμαστε φοροφυγάδες, δεν είμαστε πάμπλουτοι, δεν είναι όλο το νησί ένα χυδαίο πάρτι. Υπάρχει ποιότητα, υπάρχει κουλτούρα, υπάρχει κοινωνική συνοχή, υπάρχουν ζωντανά ήθη, έθιμα και παραδόσεις. Είμαστε οικογενειάρχες, δουλεύουμε πιο πολύ από οποιοδήποτε άλλον Έλληνα. Έχουμε δημιουργήσει ένα νησί σεβαστό στο παγκόσμιο τουριστικό γίγνεσθαι, χωρίς την παραμικρή συμβολή της Πολιτείας. Δεν έχουμε επιδοτηθεί, τους δρόμους τους κάνουμε μόνοι μας, τις εκκλησίες μόνοι μας. Γιατί λοιπόν ο κάθε δόκιμος δημοσιογράφος να έρχεται και να λερώνει το νησί μας και τον αγώνα μας με πληρωμένα ρεπορτάζ; Δεν είναι δυνατόν να αρπάζει μία κάμερα και έναν κουβά λάσπη και να έρχεται στο νησί μας για να βγάλει μεροκάματο από τα στημένα ρεπορτάζ και συνεντεύξεις.
Εμείς οι κάτοικοι, πώς δεχόμαστε να ποζάρουμε κάτω από έναν υβριστικό τίτλο για την Μύκονο; Είδα τις φωτογραφίες ενός παλιού Δημάρχου, ενός νέου επίδοξου υποψήφιου, κα΄τω απο την λεζάντα Μαφία της Μυκόνου. Είμαστε σοβαροί; Ιερά και όσια όλα στην θυσία για την Δημαρχία;
Θέμα Υγείας. Στην Μύκονο σήμερα, δεν έχουμε γιατρούς. Δεν υπάρχει ακτινολόγος, δεν υπάρχει μικροβιολόγος, ορθοπεδικός, δεν υπάρχει λογική. Όχι, υπάρχει security που φυλάει το άδειο κέντρο υγείας. Υπάρχει οργανωμένη γραμματεία με περισσότερο προσωπικό απ’ ότι ιατρικό. Οι δε ιατροί που έρχονται για το καλοκαίρι, αν έλθουν, τρέχουν πανικόβλητοι να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια του νησιού και τα εκατοντάδες ατυχήματα που γίνονται καθημερινά στους ανύπαρκτους δρόμους.
Ποιος είναι αυτός ο καρεκλοκένταυρος που αποφασίζει για μας και την Υγεία μας;
Θέμα ασφάλειας. Δυστυχώς στο νησί δεν φτάνει η δύναμη της αστυνομίας. Το καλοκαίρι δεν ξέρουν τι να πρωτοκάνουν, τον χειμώνα είναι οι άδειες και οι ατελείωτες κλοπές. Ο αστυνόμος σήμερα στην Μύκονο πρέπει να είναι ο γραμματέας για τις χιλιάδες των αλλοδαπών, να είναι ο πολεοδόμος για τις χιλιάδες των αυθαιρέτων, να είναι τροχαία, δίωξη ναρκωτικών, τμήμα ηθών κλπ. Με αποτέλεσμα, να μην είναι τίποτε. Πόσα περιστατικά έγιναν φέτος στο νησί με θύματα απλούς οικογενειάρχες. Βέβαια έγιναν συλλήψεις, αλλά ελάχιστες σε σύγκριση με τον όγκο των εγκλημάτων. Το καλοκαίρι όμως, δεν προλαβαίνουν να κάνουν ούτε την καταγραφή στο βιβλίο συμβάντων. Δεν γίνεται στην Μύκονο το καλοκαίρι να ασχολούνται περισσότεροι Δημόσιοι Υπάλληλοι με την Δίωξη της φοροδιαφυγής παρά με την δίωξη των ναρκωτικών και την οδική ασφάλεια. Ποιος βγάζει τις προτεραιότητες; Ποιος αποφασίζει εντέλει τι θα πληρώσουμε με τα χρήματα που το Κράτος εισπράττει από το νησί μας; Ναι, αναλογικά πληρώνουμε περισσότερο από κάθε άλλον Έλληνα Πολίτη.
Με την Δημοτική Αστυνομία τί γίνεται; Πού είνα ιαυτός που ήαν τόσο περήφανος για την δημιουργία της; Γιατί δεν την οργάνωσε προτού φύγει ή όταν την ξεκίνησε;
Θέμα συγκοινωνιών. Δεν έχουμε συγκοινωνίες. Όσο αφορά την σύνδεση με την ΑΘήνα ή την Σύρο, το καλοκαίρι δεν βρίσκουμε εισητήρια τον χειμώνα δεν έχουμε καράβια. Ο καθένας κάνει ότι του καπνίσει, άσχετα με τις ανάγκες του νησιού. Οι τιμές δε, είναι εξωφρενικές και δεν έχουν καμμία σχέση με οποιοδήπτοε άλλο μέρος της Ελλάδας. Βλέπεις, είμαστε Μυκονιάτες, πρέπει να πληρώσουμε για το λάθος μας. Κανείς όμως δεν σκέπτεται για την απαγορευτική τιμή που έφτασε η επίσκεψη στο νησί και την ζημιά που μας κάνουν στον τουριμό. Άραγε, υπάρχει επιτροπή ανταγωνισμού; Υπάρχει έστω και ένας λογικός υπάλληλος στο Υπουργείο που ασχολείται με τις τιμές εισητηρίων; Μην αναφερθούμε στο ξεζούμισμα των αεροπορικών εταιρειών, που ισχύει το κλασικό παράδειγμα Μύκονος Αθήνα ακριβότερο από Μύκονος Λονδίνο!! Βλέπετε, υπάρχουν αμέτρητα θύματα…
Όσο αφορά τα λεοφορεία, καλύτερα να μην το συζητήσουμε καθόλου. Λεοφορειακή σύνδεση που να εξυπηρετεί μυκονιάτη δεν υπάρχει. Το επικίνδυνο είναι η μεταφορά των μαθητών που στοιβάζονται σαν σαρδέλες μέσα σε ακατάλληλα λεοφορεία, χωρίς να υπάρχει ο παραμικρός έλεγχος από τις αρχές.
Θέμα περιβάλλοντος. Ο μεγάλος βιασμός. Ένας υποτιθέμενος ΧΥΤΑ που υπολειτουργεί ή λειτουργεί εντελώς λάθος, γεμάτοι και ξεχασμένοι σκουπιδοτενεκέδες, ένα ανύπαρκτο πρόγραμμα ανακύκλωσης που δεν ανακυκλώνει τίποτε, μία τοπική αυτοδιοίκηση που δεν νοιάζεται για το θέμα και το χειρότερο, δημότες εντελώς αδιάφοροι. Αυτή η εγκατάσταση ΧΥΤΑ που εγκαινιάστηκε πριν από λίγους μήνες, έχει ήδη καταστραφεί από τους βοριάδες του νησιού, ενώ κατά καιρούς γίνεται καύση απορριμάτων, όπως γινόταν χρόνια τώρα.
Δίπλα στον ΧΥΤΑ, ο καθιερωμένος οικισμός από τσιγγάνους που κάνουν την κατάσταση ακόμη χειρότερη.
Θόρυβος από τα χιλιάδες μηχανοκίνητα, καυσαέρια, παρακμή σε όλο της το μεγαλείο. Το χειρότερο, καμμία ελπίδα βελτίωσης.
Ναι, η Μύκονος δεν είναι κατάλληλο μέρος για εγκαταστάσεις ανεμογεννητριών ή φωτοβολταϊκών πάρκων, μιας και κάποιοι άλλοι ΠΑΛΙ, αποφάσισαν για μας. Και ας έχουμε ήλιο και αέρα ικανό για την ενεργειακή αυτονομία του νησιού μας.
Θέμα Υποδομών. Ανύπαρκτα πάρκιν, ατέλειωτα λιμάνια, τσιφλικάδες στο αεροδρόμιο και στα λιμάνια, υπέρογκα κόστη ενλιμενισμού που διώχνουν τις κρουαζιέρες, ανύπαρκτοι χώροι υποδοχής στα λιμάνια, χωρίς μία τουαλέτα ή ένα χώρο με σκιά. Παρακμή, αρπακτές, αναρχία.
Διάφοροι δόκιμοι σωτήρες του τόπου περιπλανώνται κατά τις προεκλογικές περιόδους όπως και τώρα, και ζητούν την πατρότητα των ελαχίστων έργων που έγιναν στο ΝΗΣΙ. Θέλουν όλοι Δόξα και Δάφνες, Όλοι αναλαμβάνουν την πατρότητα των έργων, και όλοι πρέπει να καταλάβουμε πόσο τίμια διαχειρίστηκαν τα κονδύλια, πόσο αγώνα έκαναν για να φέρουν τα κονδύλια ΣΤΟ ΝΗΣΙ, πόσα πολλά οράματα έχουν αλλά δεν τους αφήνουν, και τόσα άλλα που ένας υποψήφιος λέει….
Ο άλλος, ο Πρόεδρος των έργων, προσπαθεί να μας πείσει ότι έγιναν πολλά. Μα είναι 30 χρόνια, υπήρξαν τεράστια κονδύλια απο την Ευρωπαϊκή Ένωση, άλλαξε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Η Μύκονος δεν θα άλλαζε; Και όλα αυτά που έγιναν πώς παραδόθηκαν; Ανακύκλωση χωρίς πρόγραμμα εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης, περιφερειακός χωρίς πεζοδρόμια, λιμάνια ατελείωτα, ύδρευση διάτρητη και τόσα άλλα. Ναί έγιναν πολλά, μπορούσαν όμως να γίνουν περισσότερα ή πιό σωστά.
Τώρα όμως δεν είναι αυτός ο Ηρωας.
Ήρωας είναι ο Μυκονιάτης που δουλεύει ασταμάτητα απο τότε που γεννήθηκε, πληρώνει φόρους, παράγει πλούτο, δίνει αξία στην Χώρα του. Αυτός κουράστηκε, αυτός αγωνίστηκε, αυτός πλήρωσε τα υπέρογκα κόστη, αυτός έδωσε τα χωράφια του.

Όμως εγώ, ο κάτοικος του ΝΗΣΙου που ζω στιγματισμένος στο τόσο όμορφο μέρος θάθελα με την σειρά μου να τους ρωτήσω τα παρακάτω:
1. Υπάρχει κανείς που να πιστεύει ότι σΤΟ ΝΗΣΙ μας έχουμε τα έργα που χρειαζόμαστε;
2. Υπάρχει κανείς που να πιστεύει ότι τα έργα αυτά είναι τα σωστά ή δεν θα μπορούσαν να γίνουν καλύτερα;
3. Υπάρχει έστω και ένας που να πιστεύει ότι ΤΟ ΝΗΣΙ μας πήρε από την Πολιτεία βοήθεια ανάλογη με αυτό που πρόσφερε; Ναι, προσφέραμε και προσφέρουμε ακόμη. Καμία άλλη ΔΟΥ στην Ελλάδα δεν έχει καλύτερη απόδοση απ’ ότι του ΝΗΣΙού.

Το κερασάκι της φοροδιαφυγής.
Τα ΜΜΕ σήμερα νομίζουν ότι το νησί μας είναι γεμάτο με πειρατές φοροφυγάδες. Έχουν χάσει κάθε ντροπή, κάθε λογική και πυροβολούν ασταμάτητα. Το χειρότερο, το κράτος ακολουθεί τις φήμες και στέλνει συνεχώς τους ράμπο να βρούν τους απατεώνες… Ας δούμε όμως τα πράγματα με την σειρά τους.
1. Μόνο στην Μύκονο υπάρχουν φοροφυγάδες; Αν θέλουν να τους βρουν γιατί δεν πάνε μία βόλτα στα κέντρα δισκέδασης της Αθήνας, ώστε να γλυτώσουν και το κόστος εισιτηρίων και ξενοδοχείων; Εμείς εδώ δεν έχουμε μπουζουκια, δεν έχουμε λουλουδούδες, δεν έχουμε σκάφη αναψυχής, δεν έχουμε μεγάλα σπίτια, δεν έχουμε υπηρετικό προσωπικό. Ο πιο πλούσιος άνθρωπος στο νησί μας κυκλοφοράει με αγροτικό ενώ ένας άλλος με μία παλιά βέσπα. Δεν υπάρχει επίδειξη.
2. Ο Μυκονιάτης δουλεύει. Ναι, καταλάβετε το, ο Μυκονιάτης δουλεύει. Οι γυναίκες δουλεύουν ασταμάτητα, βαστούν ξενοδοχεία μόνες τους, μεταφέρουν οικοδομικά υλικά, βάφουν, κάνουν πράγματα που δεν φαντάζεται η μέση Ελληνίδα. Είναι ταυτοχρονα μάνες, κορες, επιχειρηματίες. Υπάρχει Μυκονιάτης που δουλεύει ασταμάτητα 50 χρόνια, κάθε μέρα για 17 ώρες την ημέρα. Αυτός ο Μυκονιάτης έχει προσφέρει στο νησί περισσότερο απ’ ότι όλοι μαζί οι 700 Δημόσιοι Υπάλληλοι. Αφού δουλεύει λοιπόν, δεν πρέπει να ανταμοιφθεί;
3. Το ανέκδοτο με τις αντικειμενικές αξίες. Αγαπητέ νομοθέτη των οικονομικών μέτρων, γιατί μας τιμωρείς που γενηθήκαμε στην Μύκονο; Πόσο δύσκολο είναι να κρατήσουμε την περιουσία που μας δίνουν οι γονείς μας ώστε να την δώσουμε και εμείς στα παιδιά μας; Ποιος ο λόγος που μας τιμωρείτε έτσι με τις αντικειμενικές αξίες; Θέλετε έσοδα; Φορολογείστε τις μεταβιβάσεις, όμως ένα χωράφι πατρογονικό για 500 χρόνια, ποιος ο λόγος σήμερα να μην μπορούμε να το κρατήσουμε στην κατοχή μας για τα παιδιά μας, λόγω της παράλογης φορολογίας; Πόσο μάλλον όταν ένας άλλος ‘σκεπτόμενος’ νομοθέτης το χαρακτήρισε «καφέ ή κόκκινο» που σημαίνει ότι δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Βέβαια αν και αχρηστεύτηκε η περιουσία μας με τον τρόπο αυτό, καλούμαστε να πληρώσουμε την ίδια φορολογία ιδιοκτησίας, με αποτέλεσμα σήμερα να θέλουμε να χαρίσουμε τα χωράφια αυτά και κανείς να μην τα θέλει. Ποιος ο λόγος; Δεν υπάρχει ούτε έστω και ένας λογικός νομοθέτης;Όμως ποια είναι τα αίτια όλων αυτών των προβλημάτων;
Η προσωπική μου άποψη, ψάχνοντας τα αίτια όλης αυτής της απαξίωσης, καταλήγω συνεχώς στα παρακάτω:
1. Εφησυχασμός των κατοίκων. Το μεγάλο μας πρόβλημα. Ο Μυκονιάτης δεν ξέρει να απαιτεί αυτά που δικαιούται. Δεν ξέρει να αγωνίζεται για το κοινό συμφέρον. Δεν ξέρει να διαμαρτύρεται όταν τον αδικούν. Πιστεύει ότι τα προβλήματα θα λυθούν από μόνα τους.
2. Ανάξιες και άδικες κυβερνήσεις. Δυστυχώς, για τα κυβερνώντα κόμματα έως τώρα, η Μύκονος είναι μόνο σημείο διακοπών. Έτσι λοιπόν φτιάχνουν την βίλα τους, το γεμίζουν και με αλλοδαπούς φύλακες, έρχονται με τις παρέες το καλοκαίρι και… ωχ αδελφέ, τι θέλεις τα σχολεία αφού τα οικονομάτε από τον τουρισμό;
3. Κακή εξάρτηση από την Νομαρχία και τώρα από την Περιφέρεια. Όχι Κύριοι διοικούντες, η Μύκονος δεν είναι ένα χωριουδάκι της Σύρου. Δεν έχει τις ίδιες ανάγκες με την Σύρο ή τα άλλα νησιά που κατά καιρούς διοικούν τα κυκλαδονήσια. Έχει συγκεκριμένα προβλήματα, χρειάζεται συγκεκριμένη στρατηγική ανάπτυξης και το κυριότερο, πιο γρήγορα να παίρνουμε τις αποφάσεις. Δεν μπορούμε να περιμένουμε από έναν καρεκλοκένταυρο να αποφασίζει για μας. Δεν μπορούμε να περιμένουμε την Σύρο να αποφασίζει για την τουριστική μας προβολή ούτε τον ΕΟΤ όπως τώρα κατάντησε. Όχι, η προβολή της Μυκόνου δεν είναι μία άθλια εγκατάσταση στον Τάμεση με 5 ξαπλώστρες και μπύρες ΜΥΘΟΣ. Αυτά είναι δυσφήμιση όχι διαφήμιση.
4. Φωνές μικρές ή πουλημένες. Αυτοί που κατά καιρούς προωθούν τα θέματα του ΝΗΣΙού μας δεν είναι πάντα οι κατάλληλοι. Έως χθες ήταν μεγαλοεργολάβοι που έχουν ταυτίσει την ανάπτυξη με το μπετόν αρμέ, μαζί με κάποιους βουλευτές που έρχονται για ψηφοθηρία ή ψαροφαγία. Το ΣΕΤΕ… μελετάει τα ..μελέτητα. Καμία επαφή με την πραγματικότητα, κομήτες μελετητές, copy paste και αυτόματη μετάφραση από εργασίες φοιτητών. Δείκτες που δεν δείχνουν τίποτε, προτάσεις ξύλινου λόγου, ανάπτυξη δεμένη με τα κεφάλια και όχι με την ποιότητα, μόνο επιδοτήσεις για λίγους και εκπροσώπηση για πολλούς. Οράματα σε στυλ Ιαματικός Τουρισμός στην Σαλαμίνα ή αγροτοτουρισμός στην Γλυφάδα… Άραγε αν αυτά τα άτομα ήταν στην γειτονική Τουρκία και έκαναν τα ίδια λάθη, τώρα που θα βρίσκονταν;
5. Επαγγελματικές ενώσεις μόνο για να κόβουμε τις πίτες. Τόσα χρόνια, τόσες επιχειρήσεις στο νησί, τόσα έξοδα που κάνει ο επιχειρηματίας για την προβολή του και οι ενώσεις δεν κάνουν τίποτε. Άραγε δεν υπήρχε έστω κι ένα αίτημα για να παλέψουν; Μόνο να βγαίνουμε στα κανάλια, να λέμε λίγα ανέκδοτα και μετά πάλι βαθύ ύπνο…
Αυτοί που σήμερα καταγγέλουν την διαφθορά στις δια΄φορες αρχές, μήπως είναι οι ίδιοι που την συντηρούσαν στο παρελθόν; Μήπως οι ίδιοι κάποια στιγμή ήταν και οι ζωντανοί προστάτες του νησιού; Για θυμηθείτε, έχετε μνήμη... Εκεί, πριν απο κάποια χρόνια....
Ποιός είναι εντέλει ο εργολάβος που δεν έχει όρια στις καταπατήσεις; Μήπως σήμερα κόπτεται υπέρ της διαφάνειας;
Για θυμηθείτε, έχει να κάνει με την μαφία, αλλά όχι αυτή που σαςς παρουσιάζουν στις φυλλάδες...

Σαν επίλογο θάθελα να γυρίσουμε στην πραγματικότητα των δημοτικών εκλογών.

Κύριοι ας σοβαρευτούμε.
Το μέλλον είναι στα χέρια μας και η ιστορία θα μας κρίνει.
Δεν πρέπει να είμαστε εμείς η γενιά που κατέστρεψε ότι βρήκαμε από την προηγούμενη.

Ξέρω, μας χωρίζουν πολλά. Οι μισοί θεωρείτε τον Μέγα ένοχο, οι άλλοι μισοί πιστεύουμε ότι ο Μέγας είναι θύμα. Σύντομα θα έχουμε νέα από τον Εισαγγελέα και θα μπει ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του.

Πιστεύετε ότι ο Μέγας είναι συνέχεια της τελευταίας 20ετίας, εμείς πιστεύουμε ότι είναι το τέλος μίας ένοχης διακυβέρνησης του τόπου και η αρχή μίας καθαρής ενότητας. Πιστεύετε ότι ο Μέγας στήριζε τους κατηγορούμενους υπάλληλους και συνεργαζόταν μαζί τους, εμείς πιστεύουμε ότι αυτός τους ξήλωσε και έδωσε τουλάχιστον ένα τέλος στο έγκλημα της τελευταίας 20ετίας.
Πιστεύετε ότι ο Μέγας κρύβεται πίσω απο τις μίζες, εμείς πιστεύουμε ότι είνα ιο μόνος που δεν έχει σχέση. Ναι, ο ίδιος μπορεί να το αποδείξει. Άραγε οι άλλοι εμπλεκόμενοι μπορούν;

Σέβομαι την άποψη σας, έχω επιχειρήματα να αποδείξω ότι δεν είναι σωστή, εύχομαι να σεβαστείτε και εσείς την δική μου. Μακάρι να είχαμε τον νου να συζητούσαμε και να βγάζαμε μία κοινή άποψη. Όμως δεν γίνεται μιας και όλοι μας, σε διαφορετικό βαθμό ο καθένας, εθελοτυφλούμε.

Το νησί όμως έχει ανάγκη να βλέπουμε μπροστά.
Σε ένα πρόβλημα υπάρχουν πολλές λύσεις όμως μία είναι η σωστή. Είστε σίγουροι ότι την υποστηρίζετε; Λάβατε υπόψη σας όλα τα δεδομένα; Βλέπετε τα αίτια, την κίνηση, φαντάζεστε την ενέργεια και το αποτέλεσμα;

Πρέπει να είμαστε ενωμένοι, πρέπει να κάνουμε αμέσως αυτά που χρειάζεται για το καλό του τόπου μας. Στην προσπάθεια για μία καλύτερη Μύκονο δεν χωρούν άλλα συμφέροντα παρά αυτά του τόπου. Ναι, να στείλουμε τους καταχραστές στο σπίτι τους αλλά όχι τους αθώους και τα θύματα.

Ευχαριστώ για την προσοχή σας,

Λευτέρης Σικινιώτης.
mykonoss@yahoo.com

Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2010

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΜΥΚΟΝΟ.

Αγαπητοί Φίλοι της ΘΕΛΗΣΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ,
Αναφερόμενος στην διημερίδα, επιθυμώ αρχικά να ευχαριστήσω όλους εσάς που παρακολουθήσατε την εκδήλωση αυτή και επίσης τους παρακάτω:
1. Τους εισηγητές που μας διέθεσαν χρόνο και γνώσεις και μοιράστηκαν μαζί μας τους προβληματισμούς τους.
2. Τα Ξενοδοχεία Harmony & Leto που φιλοξένησαν τους εισηγητές της εκδήλωσης.
3. Τον αντιδήμαρχο κ. Κοντομήτρο που ήλθε να χαιρετήσει την εκδήλωση εκ μέρους του Δήμου.
4. Όλους τους δημοτικούς συμβούλους που παρακολούθησαν την εκδήλωση.

Τα πρακτικά με όλες τις σημειώσεις διαθέτονται σε έντυπη μορφή απο το εστιατόριο Ιθάκη, φθάνει να μας ενημερώσετε μία μέρα πριν στο τηλέφωνο 2289024546.

Το αποτέλεσμα της διημερίδας με λίγα λόγια είναι απλό: Ναι, η Μύκονος μπορεί χωρίς κόπο και έξοδα να έχει λίγο τουρισμό και τον χειμώνα. Χρειάζεται να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι, να δούμε τι έχουμε, τι μπορούμε να προσθέσουμε και τι πρέπει να κάνουμε. Μία τέτοια σκέψη είναι σωστή αλλά και απαραίτητη μιας και το νησί μας παρουσιάζει σημεία κορεσμού στην μορφή τουρισμού που απευθύνεται. Με άλλα λόγια, είναι ανάγκη να ανοίξουμε νέες μορφές αγορών.

Αναφερόμενος περιληπτικά στο αντικείμενο και στις εισηγήσεις της εκδήλωσης αυτής θέτω υπόψη σας τα παρακάτω συμπεράσματα:
1. Το ζήτημα της μεγαλύτερης τουριστικής περιόδου απο την πλευρά του διοργανωτή είναι η λειτουργία ακόμη και σε ετήσια βάση τουριστικών επιχειρήσεων που θα μπορούσαν να προσφέρουν μία αξιόλογη υπηρεσία στους επισκέπτες. Ο λόγος δεν είναι μόνο εισπρακτικός αλλά κυρίως για την ενίσχυση του κοινωνικού ιστού του νησιού.
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΟΛΛΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠ' ΟΤΙ ΗΔΗ ΓΙΝΕΤΑΙ. ΑΠΛΩΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΤΟ ΟΡΓΑΝΩΣΟΥΜΕ ΚΑΛΎΤΕΡΑ, ΝΑ ΤΟ ΠΡΟΒΑΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.
Είναι ζωτικής σημασίας η ετήσια λειτουργία επιχειρήσεων που θα δώσουν σημεία ζωντάνιας στην Χώρα Μυκόνου. Οι επιχειρήσεις αυτές είναι προτιμότερο να είναι οικογενειακές, με χαμηλά λειτουργικά έξοδα και με έντονο το στοιχείο της μυκονιάτικης φιλοξενίας που όλοι ευτυχώς διαθέτουμε. Προσοχή, στο σημείο αυτό να διευκρινιστεί ότι δεν μιλάμε για τις ίδιες επιχειρήσεις αλλα για ομοειδείς. Δηλαδή κάποια εστιατόρια να είναι ανοικτά για κάποιους μήνες κάποια άλλα για τους υπόλοιπους κοκ. Σίγουρα πρέπει να είναι περισσότερα απ' ότι είναι σήμερα.
Το εύρος των εν λειτουργία επιχειρήσεων πρέπει να καλύπτει όλες τις δραστηριότητες. Εμπορικά, rent a car, μικρά ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφέ, internet, κλπ.
Επίσης πρέπει να ανοίξει η Δήλος και να είναι ανοικτή με σταθερότητα και όχι όποτε λάχει.
2. Πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα στην δημιουργία ιστιοσελίδας και μικρού διαφημιστικού εντύπου. Το έντυπο αυτό αρχικά μπορεί να διανέμεται σε όλες τις επιχειρήσεις μας από φέτος το καλοκαίρι και επίσης μέσω του Δήμου στις εκθέσεις εξωτερικού.
Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν προτάσεις για το θέμα αυτό στο mykonosngo.blogspot.com. ή να συμμετέχουν σε δημόσια διαβούλευση στο εστιατόριο Ιθάκη την Τετάρτη 3 Μαρτίου 2010, μετά τις 17.00'.
3. Ποιες είναι οι δραστηριότητες μας τον Χειμώνα; Τι άποψη έχουν οι Σύλλογοι του νησιού και πώς θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην δημιουργία ενός προγράμματος; Ναι, χρειάζεται ένα πρόγραμμα με εκδηλώσεις και δραστηριότητες χειμώνα. Τέτοιες θα μπορούσαν να είναι επισκέψεις σε μουσεία, θρησκευτικές εκδηλώσεις, τέλεση γάμων, εκδηλώσεις τέχνης και μουσικής, αρχαιολογικές, πολιτιστικές, πανυγήρια, χοιροσφάγια, φυσιολατρικές, οδοιπορικές, ακόμη και ορνιθολογικές. Επίσης ο προγραμματισμός συνεδρίων, εκθέσεων κά δραστηριοτήτων. Αν καταγραφούν όλες οι δυνατές λύσεις χωρίς ιδιαίτερα υψηλό κόστος, ώστε να μπορέσουμε να τις πραγματοποιήσουμε χωρίς ζημιά ή υποχρέωση σε αναποφάσιστους χορηγούς τότε θα μπορέσουμε να διαλέξουμε και να προβάλουμε αυτές που θα συμπεριληφθούν στο χειμερινό πρόγραμμα. Οι δραστηριότητες της ΔΕΠΠΑΜ με τα εικαστικά εργαστήρια μπορούν να αποτελέσουν έναν πόλο έλξης και απασχόλησης χειμερινών επισκεπτών. Χρειάζεται ένας επανασχεδιασμός με ενταντικούς εβδομαδιαίους κύκλους μαθημάτων. Επίσης μπορεί να γίνει εμπλουτισμός με νέες δραστηριότητες.
Στην Μύκονο γίνονται πράγματα τον χειμώνα. Μπορούν να γίνουν πολλά περισσότερα. Ας το κάνουμε. Βλέπετε, το νησί μας είναι δεμένο με την πρωτοπορία και αυτό είναι μία δύσκολη κληρονομιά.
4. Σε μία τέτοια προσπάθεια το κράτος πρέπει να είναι αρωγός. Δεν χρειαζόμαστε χρήματα, αλλά χρειαζόμαστε κράτος. Πρέπει να υπάρχουν συγκοινωνίες, πρέπει να υπάρχει Κέντρο Υγείας, αστυνόμευση και γενικά κάποιες άγνωστες χειμερινές υποδομές. Πρέπει να υπάρχει σύνδεση με τα γειτονικά νησιά με τέτοιον τρόπο ώστε να μπορούμε να κάνουμε ημερήσιες εκδρομές.

5. Θέμα τιμολόγησης. Η τιμολόγηση μας κατά την χειμερινή περίοδο πρέπει να είναι διαφορετική απ' αυτή του καλοκαιριού. Αρχή πρέπει να γίνει με τα εισητήρια αλλά επίσης και με κάθε επιχειρηματία που θα κρατήσει ανοικτή την επιχείρηση του. Είναι σκόπιμο και προτείνουμε να δωθούν τιμές ΝΕΤ +5% στον τελικό καταναλωτή, ενώ οι τουριστικοί πράκτορες πρέπει να δεχθούν να στηρίξουν ένα καινούργιο προϊόν και μία νέα αγορά με ποσοστά κέρδους έως 5%. Αυτό το σημείο είναι κρίσιμο όχι μόνο για την κερδοφορία του χειμώνα αλλά και για την διόρθωση της εικόνας του ακριβού προορισμού που το νησί μας άδικα απέκτησε.
7. Δημιουργία πακέτου. Η δραστηριότητα των χειμερινών επισκεπτών στην Μύκονο πρέπει να πακετοποιηθεί, δηλαδή να υπάρχει μία τελική τιμή στην οποία να συμπεριλαμβάνεται το κόστος εισητηρίων, διαμονής, ενός γεύματος την ημέρα, αυτοκινήτου και γιατί όχι και εισητηρίου σε αρχαιολογικούς χώρους.
8. Οι δραστηριότητες σε μορφή εκδρομών πρέπει να οργανωθούν για μικρές ομάδες επισκεπτών, με μικρά μέσα , ώστε να κρατηθεί χαμηλά το κόστος. Επίσης οι συνοδοί - ξεναγοί πρέπει να αναθεωρήσουν τις τιμές χρέωσης ώστε να μπορέσουν να είναι αποδεκτές.
9. Ήταν αισθητή η απουσία των ενώσεων και των φορέων του νησιού. Βέβαια, σε ορισμένες περιπτώσεις και βάσει του καταστατικού μας μπορούμε να δρούμε ανεξάρτητα σαν μία καθαρή και ακαπέλωτη ΜΚΟ. Όμως θέλουμε μαζί μας οποιοδήποτε φορέα ενδιαφέρεται για το καλό του νησιού και θα στηρίζουμε κάθε του προσπάθεια.
10. Έγινε σύντομη αναφορά στο όραμα της οργάνωσης μας το οποίο είναι μία πράσινη ανάπτυξη στην Μύκονο, βασισμένη στο περιβάλλον, στις εναλλακτικές πηγές ενέργειας και στην ανάπτυξη της οικιακής οικονομίας, ώστε το νησί μας να είναι παγκόσμιο πρότυπο.
11. Τέλος, είναι σκόπιμο τόσο για τον χειμερινό όσο και για τον κανονικό τουρισμό να δημιουργηθούν οι βασικές υποδομές που τώρα λείπουν και μας στιγματίζουν αρνητικά. Τέτοιες είναι ο χώρος αναμονής στα λιμάνια, οι βασικές συγκοινωνίες μεταξύ των σημείων άφιξης και κέντρου, τα σημεία πληροφόρησης για το νησί, η πρόσβαση στην Δήλο, η καταγραφή στοιχείων πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς.

Πολλοί ίσως διερωτούνται αν αξίζει να ξεκινήσουμε μία τέτοια δραστηριότητα, ειδικά αφού κάθε Αύγουστο επικρατεί το αδιαχώρητο στο νησί μας.
Η θέση μας αλλά και η σύμφωνη άποψη των εισηγητών είναι ότι αξίζει, μιας και η Μύκονος που βλέπει ο επισκέπτης της υψηλής περιόδου δεν είναι η Μύκονος που θέλουμε. Δυστυχώς, δημιουργούμε μόνο δυσαρεστημένους επισκέπτες. Έπίσης, υπάρχει και ο προβληματισμός που είναι κοινός σε πολλούς Μυκονιάτες. Είναι άραγε η Μύκονος αυτή που παρουσιάζεται σήμερα απο τα κανάλια της παραπληροφόρησης και τις παλιοφυλλάδες; Σίγουρα το καλοκαίρι δεν μπορούμε να παρουσιάσουμε τον καθαρό εαυτό μας, μιας και κανείς δεν προλαβαίνει. Τον χειμώνα όμως; Μήπως τότε έχουμε την ευκαιρία να ξαναχτίσουμε την γκρεμισμένη υπερηφάνια του νησιού μας;

Ευχόμενοι η εκδήλωση αυτή να πρόσθεσε έστω και ένα μικρό λιθαράκι δημιουργία μιας πιο ανθρώπινης κοινωνίας της Μυκόνου, σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον και σας προσκαλούμε από τώρα στην επόμενη εκδήλωση μας την 16η Μαϊου, με θέμα την παρουσίαση του θεσμού του Συνηγόρου του Πολίτη, με αναφορά στα δικαιώματα του παιδιού και την προστασία του καταναλωτή.
Για την ΘΕΛΗΣΗ ΜΥΚΟΝΟΥ.

Ομάδα 17 εθελοντών,
Σάρον και Λευτέρης Σικινιώτης.

Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2010

ΧΕΙΜΕΡΙΑ ΝΑΡΚΗ ΣΤΗΝ ΜΥΚΟΝΟ.

Αγαπητοί φίλοι του Blog,
Στην ανάρτηση αυτή θέλω να αναφερθώ στο πρόβλημα της χειμερίας νάρκης που πέφτει το νησί μας, η Μύκονος.
Μας έχει γίνει συνήθεια να ζούμε με τον κανόνα της αρπακτής και της Ταϋλάνδης.
Συγκεκριμένα, ενώ το νησί μας έχει τόσα πολλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να δώσουν ζωή στην χειμερινή απραξία, διαλέγουμε τον εύκολο δρόμο. Κατεβάζουμε τα ρολά, το ρίχνουμε στο τάβλι, στο ποτό και στις διακοπές. Ας δούμε όμως λίγα απο τα πολλά προβλήματα που δημιουργούνται με την συμπεριφορά μας αυτή.
1. Δεν είμαστε όλοι μαγαζάτορες. Υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας που είναι απλοί εργαζόμενοι και ζούν με το μεροκάματο τους. Άραγε μία καμαριέρα ή ένας οδηγός ή ένας σερβιτόρος που εργάζεται πέντε μήνες τον χρόνο, πώς ζεί τους υπόλοιπους επτά; Με το επίδομα ανεργίας; Δεν είναι αυτό κοινωνικός αποκλεισμός; Δεν στερούμε τα μέσα σε μεγάλες κοινωνικές ομάδες να έχουν τα απαραίτητα προς το ζειν, τόσο γι' αυτούς όσο και για τις οικογένειες τους;
2. Οι υπόλοιποι που είμαστε μαγαζάτορες και έχουμε μία επιχείρηση η οποία ασχολείται με τον τουρισμό. Πώς μπορούμε να καλύψουμε τα ενοίκια, τα ακριβά μεροκάματα, το τόσο ακριβό κράτος, μόνο από 40 μέρες λειτουργίας; Πόσο απαταιώνες πρέπει να γίνουμε τις μέρες αυτές ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτά τα έξοδα; Αυτά τα κρουαζιερόπλοια πόσο κόσμο να μας φέρουν;
3. Θέμα ποιότητας ζωής. Η απραξία του χειμώνα έχει υποβαθμίσει την ποιότητα ζωής. Στην περιοχή που μένω τον χειμώνα μαζεύουν τα σκουπίδια κάθε βδομάδα. Καράβια δεν υπάρχουν τον χειμώνα. Τα αεροπλάνα είναι ένα ανέκδοτο. Ο κόσμος μένει κλεισμένος στα σπίτια, εκτός απο τις γιορτές. Το Βιβλιοπωλείο στον περιφερειακό έκλεισε για χειμώνα!!

Μπορούμε όμως να λειτουργήσουμε τον χειμώνα; Έχουμε τις δυνατότητες;
Ας δούμε τα προβλήματα.
1. Ακριβό κόστος λειτουργίας. Αυτό δεν είναι απόλυτο. Σήμερα στον ΟΑΕΔ Μυκόνου υπάρχουν χιλιάδες εργαζόμενοι οι οποίοι επιδοτούνται πολλές φορές κατ' επάγγελμα. Άραγε δεν θα μπορούσε ο τόσο λογικός υπουργός εργασίας να επιδοτήσει τις θέσεις εργασίας του χειμώνα ώστε να μειωθεί το κόσοτος αυτό; Με μία τέτοια λογική οι χειμερινοί εργαζόμενοι θα στοίχιζαν το ήμισυ απ'΄οτι στοιχίζουν και επίσης θα γινόταν ένα ξεκαθάρισμα από αυτούς που ενώ δεν δικαιούνται, συνεχίζουν να επιδοτούνται. Επίσης θα έδινε και μία λύση στα ασφαλιστικά και συντάξιμα ημερομίσθια. Αν λοιπόν κατέβει το κόστος προσωπικού, τα υπόλοιπα κόστη καλύπτονται από μία ελάχιστη λειτουργία.
2. Είμαστε καλοκαιρινός προορισμός. Μέγα Λάθος. Είμαστε και καλοκαιρινός προορισμός. Σε πόσα μέρη της Ευρώπης μπορούσε κανείς να κολυμπήσει τα Χριστούγεννα, όπως φέτος; Τελικά, Μύκονος είναι μόνο οι παραλίες; Δεν καταλαβαίνουμε ότι με την λογική αυτή είμαστε ευάλωτοι σε κάθε κρίση; Μπορούμε άνετα να είμαστε και χειμερινός προορισμός, φθάνει να κάτσουμε όλοι μαζί να σχεδιάσουμε. Είναι δύσκολο, αφενός να είμαστε όλοι μαζί, αφενός να σχεδιάσουμε, μιας και πρώτα πρέπει να σκεφτούμε. Όμως ας το κάνουμε μία φορά, δεν πειράζει, δεν θα μας αφήσει κουσούρι. Να μερικές ιδέες για χειμερινό τουρισμό.
α. Καρναβάλι Μυκόνου.
β. Θεοφάνεια και χριστουγενιάτικες εορτές.
γ. Δήλος. Άραγε ώς πότε θα μας επιδοτεί;
δ. Μυκονιάτικη φύση. Πότε είναι πιο ωραία η Μύκονος απο το τέλος του χειμώνα και τις αρχές της άνοιξης; Αυτή η ποικιλία της φύσης, όση έχει σωθεί, που αλλού υπάρχει; Γιατί να μην αποτελέσει αντικείμενο προσελκυσης τουρισμού;
ε. Διαγωνισμός μπάρμεν για το καλύτερο κοκτέηλ. Ναι, οι επιχειρηματίες νυκτερινών μαγαζιών μπορούν αν θέλουν να διοργανώσουν ένα παγκόσμιο διαγωνισμό για το κοκτέηλ της Μυκόνου. Πρέπει να ξεφύγουν απο την λογική της οικονόμας με τα 10 πάρτυ του καλοκαιριού και να συνεχίσουν να προσφέρουν υπηρεσίες για περισσότερο χρόνο.
στ. Συναυλίες, συνέδρια, εκθέσεις τουριστικού περιεχομένου.
ζ. Συνεργασία με Ανώτατες Σχολές καλών τεχνών, αρχιτεκτονικές, μηχανολογίας, περιβάλλοντος, ξεναγών, τουριστικών σπουδών.
η. Υπάρχουν πολλές μορφές χειμερινού τουρισμού που δεν μποορούμε όμως να εισέλθουμε μιας και δεν έχουμε υποδομές, πχ. ποδοσφαιρικές ομάδες κεντρικής Ευρώπης όταν σταματούν το πρωτάθλημα για προπονήσεις, αλλα δεν έχουμε προπονητικό κέντρο κα.
θ. Σκάκι, τάβλι, διάφορα πρωταθλήματα.
ι. Διαγωνισμούς μαγειρικής, συνέδρια με σχετικά θέματα.
ια. Κρουαζιέρες. Ναι, στην περιοχή υπάρχουν κρουαζιέρες τον χειμώνα, ίσως δεν θα έπρεπε το Λιμενικό Ταμείο να χρεώνει αυτά που χρεώνει και να τα προωθήσει ώστε
ιβ. Προωθητικές ενέργειες. Ναι, θα μπορούσαμε να κάνουμε τέτοιες ενέργειες προσφορών σε διάφορους διαγωνισμούς ώστε να διαφημίζεται το νησί.
ιγ. Δημιουργία ανωτάτης σχολής. Η Μύκονος μπορεί και πρέπει να έχει κάποια ανώτατη σχολή. Τα οφέλη θα είναι πολλαπλά. Άραγε δεν θα μπορούσε να δημιουργηθεί μία τουριστική σχολή στην Μύκονο; Είναι λογικό ό μόνος λόγος που δεν έχουμε σχολή εδώ να είναι το ότι δεν είχαμε έως τώρα Μυκονιάτη βουλευτή;

Τα πλεονεκτήματα μας είναι πολλά. Εχουμε το όνομα, έχουμε ένα υπέροχο νησί ειδικά για τον επισκέπτη που έρχεται για πρώτη φορά, είμαστε φιλόξενοι, αγαπάμε το μέρος μας, έχουμε τουριστική παιδεία πιο αναπτυγμένη από άλλα νησιά, είμαστε μόνο λίγες ώρες μακρυά απο την ΑΘήνα, έχουμε ένα μοναδικό φώς, και το κυριώτερο μία τεράστια τουριστική μηχανή που απλώς δεν λειτουργεί τον χειμώνα.
Δεν θέλω να σας κουράσω με περισσότερες ιδέες, σίγουρα υπάρχουν περισσότερες και καλύτερες απο τις προαναφερόμενες, αλλά δυστυχώς μένουν μόνο σαν ιδέες και δεν γίνονται πραγματικότητα.

Όμως η σημερινή πραγματικότητα πρέπει να αλλάξει. Είχα την ευτυχία στην ζωή μου να είμαι απο τους πρωτεργάτες τέτοιου προγράμματος στην Κρήτη το οποίο παρ' όλες τις δυσκολίες, στέφθηκε με επιτυχία.
Αν σήμερα λειτουργούσαμε τον χειμώνα κανονικά και κάποιος πρότεινε να κλείνουμε όπως γίνεται τώρα, σίγουρα θα τον λέγαμε τρελό! Ας προσπαθήσουμε να κάνουμε την υπέρβαση μας.

Με αυτούς τους προβληματισμούς οργανώνουμε την διημερίδα στο Γρυπάρειο για την Παρασκευή και το Σάββατο 19 και 20 Φεβρουαρίου. Παρακαλείσθε να έλθετε όλοι να ακούσετε και να ακουσθείτε. Σίγουρα θα γίνουμε πλουσιότεροι σε εμπειρίες και θα κάνουμε κάτι καλό για το νησί μας.
Ευχαριστώ για την προσοχή σας,
Λευτέρης ΣΙκινιώτης για την ΘΕΛΗΣΗ ΜΥΚΟΝΟΥ.