Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2011

καταστατικό ΜΚΟ ΘΕΛΗΣΗ ΜΥΚΟΝΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΘΕΛΗΣΙΣ ΜΥΚΟΝΟΥ (M.K.O.)»
Στη Μύκονο, σήμερα 22-11-2009 οι εδώ συμβαλλόμενοι:
1. Σικινιώτης Ελευθέριος του Ιωάννη, και
2. Λοκ Σικινιώτη Σάρον Ζακλιν του Ρίτσαρντ,
αμφότεροι κάτοικοι Μυκόνου
συμφώνησαν να συστήσουν αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, της οποίας θα είναι εταίροι, συναποδέχθηκαν δε τα ακόλουθα:
Άρθρο 1: ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Συστήνεται αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, διεπόμενη από τα άρθρα 741 επ. Αστικού Κώδικα, με την επωνυμία «ΘΕΛΗΣΙΣ ΜΥΚΟΝΟΥ (M.K.O.)».
Η εταιρία έχει τη νομική μορφή αστικής εταιρίας μή κερδοσκοπικού χαρακτήρα, μη κυβερνητικής οργάνωσης (Μ.Κ.Ο.) της Κοινωνικής Οικονομίας. Η εταιρεία θα μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία της και με λατινικά στοιχεία ή σε μετάφραση.
Άρθρο 2: ΈΔΡΑ
Ως έδρα της εταιρείας ορίζεται η Μύκονος και συγκεκριμένα η οικία ιδιοκτησίας Λευτέρη Σικινιώτη στην περιοχή Καντούνια Μυκόνου. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει παραρτήματα ή γραφεία και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος.
Άρθρο 3: ΣΚΟΠΟΣ
Ο σκοπός της εταιρείας είναι μη κερδοσκοπικός, αλλά γενικότερα οικονομικός κατά την έννοια του άρθρου 784 ΑΚ και συνίσταται κυρίως στην βελτίωση των υποδομών παιδείας, του πολιτισμού, της οικοπροστασίας και της οικοανάπτυξης πρωτίστως στην Μύκονο αλλά και σε όλη την Ελλάδα με στόχο τις πράσινες πόλεις, την πράσινη επιχειρηματικότητα, την προώθηση των πράσινων τεχνολογιών, την βελτίωση περιβαλλοντικών υποδομών.
Η υποστήριξη του διδακτικού προσωπικού στα δημόσια σχολεία της Μυκόνου, παρέχοντας διευκολύνσεις σε σίτιση, στέγαση, μελέτη και ό,τι άλλο είναι δυνατόν, ώστε τα σχολεία της Μυκόνου να γίνουν τόπος ευχάριστης και δημιουργικής διδασκαλίας.
Η διάθεση υποτροφιών σε μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου Μυκόνου.
Η διάθεση υποτροφιών σε φοιτητές, προπτυχιακούς και πτυχιούχους Μυκονιάτες ώστε να αντιμετωπίζουν τυχόν οικονομικές δυσκολίες.
Η διοργάνωση Κυκλαδικών αγώνων γνώσης για τους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου των Κυκλάδων
Η οργάνωση ημερίδων, συνεδρίων και εκθέσεων με σκοπό την εκπαίδευση.
Η συνεργασία με Δήμους και κυβερνητικούς κρατικούς οργανισμούς για την προώθηση κοινών προγραμμάτων στους παραπάνω τομείς με τελικό σκοπό την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας.
Σε αυτό το πλαίσιο ο ρόλος της εταιρείας είναι να λειτουργήσει ως ενδιάμεσος φορέας προς τους φορείς υλοποίησης, τους Ο.Τ.Α., τις ιδιωτικές εταιρείες και τις συλλογικές οργανώσεις και Μ.Κ.Ο., δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την κινητοποίηση ανθρώπινων πόρων και δημιουργία ανθρώπινου κεφαλαίου σε κάθε περιοχή παρέμβασης.
Η ένωση των προσπαθειών, η συνεργασία, η ομοσπονδιοποίηση και η δικτύωση μεταξύ των τοπικών εθελοντικών οργανώσεων για την οικοδιαχείριση και την οικοανάπτυξη στην Μύκονο, δημιουργώντας τις απαραίτητες συνθήκες και δυνατότητες τεχνογνωσίας για την υποστήριξη και συμβουλευτική του δικτύου με σχεδιασμό και μελέτες προγραμμάτων.
Η δημιουργία φόρουμ και κέντρου μελετών για την προώθηση της πράσινης και πολιτιστικής επιχειρηματικότητας, την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και την προβολή του φυσικού περιβάλλοντος ως στοιχείων υποδομής για την ανακύκλωση, την ενέργεια, τα οικολογικά προϊόντα, την προώθηση και την ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού, και ειδικότερα του αγροτουρισμού, οικοπάρκων, κατασκηνώσεων κ.λπ. με τελικό σκοπό την ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης.
Παράλληλα, η εταιρεία μπορεί να υλοποιεί δράσεις περιβαλλοντικής και πολιτιστικής ευαισθητοποίησης για την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, καθώς και Συνέδρια, φεστιβάλ, ψηφιοποίηση οικολογικού και πολιτιστικού περιεχομένου, πολιτιστικές εκδηλώσεις και επιμέρους δράσεις σε έργα υποδομής μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Η ένωση και δικτύωση των τοπικών καταναλωτικών οργανώσεων για την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διάδοση της υγιεινής διατροφής και την προώθηση των βιολογικών προϊόντων στις διατροφικές συνήθειες.
Η δημιουργία «κοινότητας γνώσης» και τράπεζας πληροφοριών για τους εθελοντές δράσης στους τομείς του περιβάλλοντος, του πολιτισμού, της κοινωνικής μέριμνας και ποιότητας ζωής, της παιδείας.
Για το λόγο αυτό η εταιρεία σκοπεύει στη δημιουργία μεγάλης θεματικής πύλη στο διαδίκτυο (Portal) η οποία θα λειτουργεί και ως βάση δεδομένων/ ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με αντικείμενο την προώθηση των προγραμμάτων πράσινης και πολιτιστικής επιχειρηματικότητας
Η πληροφόρηση κοινωνικών ομάδων νέων και γυναικών για τη δημιουργία συμβουλευτικής αυτοαπασχόλησης και μικρών επιχειρήσεων στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας.
Η δημιουργία οικοκοινοτήτων στην ύπαιθρο για την ανάπτυξη όλων των παραπάνω δραστηριοτήτων και για τη φιλοξενία των μελών και φίλων της οργάνωσης στις εγκαταστάσεις της.
Η δημιουργία πολιτιστικών κέντρων, λαογραφικών μουσείων, ξενώνων και κατασκηνώσεων για την εξυπηρέτηση πολιτιστικών γεγονότων και Συνεδρίων.
Η δημιουργία υποδομών για την ανάπτυξη του κοινωνικού κεφαλαίου  στο πλαίσιο των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.
Η ενίσχυση των θεσμών αλληλεγγύης στο πλαίσιο την Κοινωνικής Οικονομίας και η ενίσχυση της απασχόλησης μέσα από την Πράσινη και Πολιτιστική Επιχειρηματικότητα.
Η ενθάρρυνση δημιουργίας συνεταιριστικών επιχειρήσεων.
Η ευαισθητοποίηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των επιχειρήσεων.
Η αναζήτηση υλικοτεχνικών υποδομών από Δημόσιους Φορείς και Κοινωνικούς Εταίρους.
Η συμμετοχή της εταιρίας, μόνη της ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, ημεδαπά και αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα, σε ενέργειες όπως Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα που στοχεύουν στη προώθηση της Κοινωνικής Οικονομίας για την προώθηση της κοινωνικής ανάπτυξης της περιοχής Μυκόνου και των Κυκλάδων και της Ελλάδος γενικότερα.
Άλλοι στόχοι της εταιρείας είναι:
Η ανάληψη διεθνούς πρωτοβουλίας και συνεργασιών με άλλους αξιόπιστους φορείς όπως Μ.Κ.Ο., Ο.Τ.Α., Πανεπιστημιακά Δίκτυα, Συνεταιρισμούς, Επιμελητήρια κ.τ.λ., με στόχο την ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης στην Μύκονο για τη μείωση της φτώχειας και της υστέρησης ομάδων πληθυσμού, καθώς και για την πρόσβαση των ομάδων αυτών στην κοινωνία της γνώσης.
Η εταιρεία θα παρέχει επίσης υπηρεσίες υποστηρικτικού χαρακτήρα που στοχεύουν στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
Η ανάπτυξη της δικτύωσης και συνεργασίας μεταξύ κατοίκων της Μυκόνου που ενδιαφέρονται για προγράμματα και υπηρεσίες μέριμνας για την υγιεινή ζωή και ειδικότερα για τη δημιουργία πάρκων δημιουργικής απασχόλησης ηλικιωμένων με σκοπό την ενίσχυση της ποιότητας ζωής αλλά και την ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης.
Η εκπόνηση μελετών και η ανάληψη αναπτυξιακών πρωτοβουλιών στην Μύκονο για τη δημιουργία ευκαιριών τοπικής απασχόλησης σε ασθενέστερες ομάδες πληθυσμού, στις γυναίκες, τους νέους και ΑΜΕΑ.
Η ανάληψη πρωτοβουλιών για την αποστολή επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας, βασικών ειδών πρώτης ανάγκης σε χώρες που πλήττονται από φυσικές και κοινωνικές αναταραχές.
Η ανάληψη πρωτοβουλιών για την υλοποίηση προγραμμάτων πολιτιστικών ανταλλαγών και ταξιδιών επιμορφωτικών, ερευνητικών και επιστημονικών στόχων και ανταλλαγής νέων και αντίστοιχων ανταλλαγών με συλλογικές οργανώσεις που προωθούν κοινωνικούς στόχους (εκπαίδευση, κατάρτιση, ισότητα δύο φύλων κ.τ.λ.).
Η εκπόνηση μελετών και η ανάληψη αναπτυξιακών πρωτοβουλιών στην Μύκονο για την δημιουργία ευκαιριών τοπικής απασχόλησης σε ασθενέστερες ομάδες πληθυσμού, στις γυναίκες και τους νέους.
Η προώθηση της αντίληψης για την αξιοποίηση των ήπιων μορφών ενέργειας για την προστασία του περιβάλλοντος και ειδικότερα των φωτοβολταϊκών στην οικιακή οικονομία.
Η ανάπτυξη των ανθρώπινων δικτύων και των θεσμών αλληλεγγύης με στόχο την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών.
Η ανάπτυξη και προώθηση επιστημονικής, τεχνολογικής, κοινωνιολογικής, οικονομικής και πολιτικής γνώσης όλων των μορφών και όλων των επιπέδων.
Η ενθάρρυνση των διαδικασιών για την παραμονή των επιστημόνων στην Μύκονο, για την βελτίωση του βιοτικού και αναπτυξιακού τους επιπέδου
Η ενίσχυση όλων εκείνων των παραγόντων που βοηθούν στην προαγωγή των επιστημών στον τοπικό, στον εθνικό και ευρωπαϊκό χώρο, η συμμετοχή στις διαδικασίες αναβάθμισης του μορφωτικού και εκπαιδευτικού επιπέδου τόσο των Ελλήνων όσο και των άλλων πολιτών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Η συνεργασία για τη διεκδίκηση διαπεριφερειακών και διαδημοτικών κοινοτικών προγραμμάτων στον τομέα του πολιτισμού, του τουρισμού και της κοινωνικής οικονομίας.
Στα πλαίσια αυτά η εταιρεία μπορεί:
•· Να οργανώνει μελετητικές και ερευνητικές ομάδες, τόσο στον κοινοτικό χώρο, όσο και στον ευρύτερο ευρωπαϊκό.
•· Να οργανώνει συνέδρια, σεμινάρια, επιστημονικά συμπόσια και διαλέξεις.
•· Να οργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα και επιμορφωτικά σεμινάρια.
•· Να δημιουργεί δίκτυα πληροφορικής και διακίνησης τεχνογνωσίας και τεχνολογίας.
•· Να προβαίνει σε ενέργειες για:
•· Την έκδοση βιβλίων, περιοδικών, μελετών, μονογραφιών, δοκιμίων, λευκωμάτων, εκθέσεων φωτογραφιών και βιντεοσκοπήσεων κ.λπ. δυνάμενων
να προάγουν τον τομέα των επιστημών και του πολιτισμού.
•· Την προώθηση της έρευνας, πρωτογενούς και εφαρμοσμένης και την αξιοποίηση προς αυτόν τον σκοπό των κοινοτικών ενισχύσεων για κινητικότητα και μεταφορά τεχνογνωσίας σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό χώρο.
•· Την ανταλλαγή και μεταφορά πληροφόρησης, εμπειριών και τεχνογνωσίας, την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων και την επίτευξη κοινών θεματικών στόχων.
•· Την αναζήτηση και ανεύρεση οποιασδήποτε άλλης πράξεως που ενισχύει την επίτευξη των στόχων.
Για την επίτευξη αυτών των στόχων η εταιρία θα υποβάλει σχετικά προγράμματα για την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων.
Επ’ ουδενί λόγω επιτρέπεται να αναμειχθεί η εταιρία στην πολιτική ή σε έργα αλλότρια προς τον υπό του παρόντος καταστατικού καθοριζόμενο σκοπό ή να στραφεί προς ορισμένο κόμμα.
Για την επίτευξη όλων των ως άνω σκοπών η εταιρεία θα μπορεί να ενεργεί όλες τις προσήκουσες πράξεις.
Άρθρο 4: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για είκοσι (20) χρόνια με δυνατότητα παράτασης με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών. Η διάρκεια αυτής αρχίζει από την ημέρα της καταχώρησης του παρόντος συμφωνητικού στα βιβλία του Πρωτοδικείου Σύρου. Εάν η εταιρεία συνεχίσει τις εργασίες της και μετά την ως άνω ημερομηνία θα θεωρείται ότι παρατάθηκε για αόριστο χρόνο.
Άρθρο 5: ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού οι εταίροι συμφωνούν να εισφέρουν στην εταιρεία ο καθένας από 1.500 ευρώ.
Επίσης, ο εταίρος Ελευθέριος Σικινιώτης θα εισφέρει την χρήση του ακινήτου που βρίσκεται στην θέση Καντούνια Μυκόνου, για χρήση γραφείων της εταιρείας.
Άρθρο 6: ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Εκτός των ως άνω εισφορών οι πόροι της εταιρείας είναι: δωρεές και  χορηγίες φυσικών και νομικών προσώπων, κληρονομιές ή κληροδοσίες, έσοδα από λαχειοφόρους αγορές, χοροεσπερίδες και λοιπές εκδηλώσεις ως και κάθε άλλη εισφορά μελών ή τρίτων προσώπων, φυσικών ή νομικών, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και από τα περιουσιακά δικαιώματα που αποκτά η εταιρεία από την λειτουργία της.
Πόροι από την εκπόνηση σχετικών μελετών με το αντικείμενο των σκοπών της και με τη διαχείριση κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων από τις πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και εκθέσεις και από τις εκδόσεις της και το ψηφιακό περιεχόμενο.
Άρθρο 7: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
1. Διαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρείας ορίζεται ο εταίρος Ελευθέριος Σικινιώτης, ο οποίος θα εκπροσωπεί την εταιρεία, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ή αρχής, δικαστικά και εξώδικα. Οι πράξεις του διαχειριστή και εκπροσώπου της εταιρείας που ενεργούνται υπό την εταιρική επωνυμία και για λογαριασμό της εταιρείας, την δεσμεύουν, εφόσον ευρίσκονται εντός των πλαισίων που καθορίζονται από τον εταιρικό σκοπό.
2. Σε περίπτωση που ο ως άνω διαχειριστής εταίρος πεθάνει, ή κηρυχθεί σε δικαστική συμπαράσταση ή πτωχεύσει, τότε την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας αναλαμβάνουν όλοι οι υπόλοιποι εταίροι συλλογικά, συμπράττοντας δηλαδή και συνυπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία.
3. Σε περίπτωση προσωρινής αδυναμίας του διαχειριστή να ασκήσει τα καθήκοντά του, αυτός αναπληρώνεται από τους υπολοίπους εταίρους ενεργούντες συλλογικά.
4. Ο διαχειριστής, σε περίπτωση κολλήματος, δικαιούται να εξουσιοδοτήσει άλλον εταίρο για την διενέργεια συγκεκριμένων διαχειριστικών ή εκπροσωπευτικών πράξεων. Η εξουσιοδότηση πρέπει να είναι έγγραφη και δίδεται είτε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο είτε με ιδιωτικό έγγραφο με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του διαχειριστή – εκπροσώπου από αρμόδια αρχή.
Άρθρο 8: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Για την λήψη αποφάσεων που αφορούν τις εταιρικές υποθέσεις, πέραν της τρέχουσας διαχείρισης απαιτείται ομοφωνία των εταίρων, οι οποίοι αποφασίζουν σε συνέλευση που συγκαλείται στην έδρα της εταιρείας μετά από πρόσκληση του διαχειριστή. Ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει την συνέλευση εντός 10 εργασίμων ημερών εάν το ζητήσει οποιοσδήποτε άλλος εταίρος. Η πρόσκληση για την συνέλευση είναι έγγραφη και απαιτείται να κοινοποιηθεί στους εταίρους πέντε (5) πλήρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την συνέλευση και να καθορίζει και τα προς συζήτηση θέματα.
Άρθρο 9: ΘΑΝΑΤΟΣ, ΠΤΩΧΕΥΣΗ, ΘΕΣΗ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
ΕΤΑΙΡΟΥ
1. Σε περίπτωση που εταίρος πτωχεύσει ή τεθεί σε καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης, η εταιρεία δεν λύεται αλλά συνεχίζεται μεταξύ των υπολοίπων εταίρων, εφόσον αυτοί είναι τουλάχιστον δύο.
2. Σε περίπτωση που εταίρος πτωχεύσει, η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των υπολοίπων εταίρων καθώς και των κληρονόμων του αποβιώσαντος εταίρου. Κάθε εταίρος όμως έχει το δικαίωμα στην περίπτωση αυτή να ζητήσει την έξοδό του από την εταιρεία, η οποία υποχρεούται να του καταβάλει την αξία της εταιρικής του μερίδος.
3. Το ως άνω δικαίωμα εξόδου πρέπει να ασκηθεί με δήλωση του εταίρου που θα κοινοποιηθεί στην εταιρεία και στους υπολοίπους συνεταίρους (και τους κληρονόμους του συνεταίρου που πέθανε) εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών από την ημερομηνία του θανάτου του εταίρου.
Άρθρο 10: ΈΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ – ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΡΙΔΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Έξοδος εταίρου δεν επιτρέπεται παρά μόνον στις περιπτώσεις που ρητά ρυθμίζονται στο παρόν καταστατικό.
Είσοδος νέου εταίρου επιτρέπεται μόνον με απόφαση των εταίρων η οποία λαμβάνεται ομόφωνα.
Άρθρο 11: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η καταγγελία της εταιρείας από οιονδήποτε εταίρο πριν από την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 4 όπως αυτό εκάστοτε τροποποιείται, ακόμη και εάν γίνεται με την επίκληση σπουδαίου λόγου, δεν επιφέρει σε καμία περίπτωση την λύση της εταιρείας, αλλά συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έξοδο του καταγγέλλοντος εταίρου από την εταιρεία. Η εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει στον έτσι εξερχόμενο εταίρο την αρχική αξία της εισφοράς του.
Άρθρο 12: ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1. Η εταιρεία λύεται:
α) με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της
β) με ομόφωνη απόφαση των εταίρων οποτεδήποτε.
2. Μετά την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.
Εκκαθαριστής της εταιρείας ορίζεται αυτός που είναι διαχειριστής και εκπρόσωπός της κατά τον χρόνο της λύσης της.
3. Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να προβεί στην απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταβάλει στους δανειστές της εταιρείας τις προς αυτούς οφειλές της. Στην συνέχεια υποχρεούται να αποδώσει στους εταίρους τις εισφορές τους και να διανείμει σ'αυτούς ό,τι απομένει κατά τον λόγο της εταιρικής τους συμμετοχής.
Άρθρο 13: ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων που προκύπτει από το παρόν και τις τυχόν τροποποιήσεις του καθώς και για κάθε θέμα ή όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικος.
Η εταιρεία δεν είναι κερδοσκοπική και επομένως καμία διανομή κερδών δεν γίνεται προς τα μέλη της είτε κατά τη διάρκεια είτε μετά τη λύση της εταιρείας. Τα τυχόν, πέραν της εισφοράς των εταίρων, καθαρά κέρδη της εταιρείας για κανέναν λόγο δεν διατίθενται μεταξύ των εταίρων αλλά τοποθετούνται για την πραγμάτωση των σκοπών της εταιρείας τόσο κατά τη διάρκεια όσο και κατά τη λύση της εταιρείας.
Το παρόν συντάχθηκε σε έξι όμοια αντίτυπα τα οποία αφού αναγνώστηκαν και βεβαιώθηκαν, υπογράφτηκαν από όλους του συμβαλλόμενους εταίρους, κάθε ένας από αυτούς έλαβε από ένα (εκ των οποίων δύο από αυτά θα κατατεθούν προς δημοσίευση στο βιβλίο εταιρειών του Πρωτοδικείου Σύρου).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
1. Ελευθέριος Σικινιώτης

2. Λοκ Σικινιώτη Σάρον Ζακλιν

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου